Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  64 10099
Hva tenker freakerne ? Jeg vakler og søker innspill
Rødt. Rødt, rødt, rødt! Få fordelt ut ressursene. Fjern fritt marked og få inn planøkonomi, sånn at alle får uendelige sjanser til å bli det de vil bli. I dag får vi bare én eneste sjans, om enn bare det. Skal man ta en høyere utdannelse, ender man med en halv million i studiegjeld før man i det hele tatt søker jobb.

Man må få innført borgerlønn. Utdannelse, mat, husly, strøm bør være gratis. Først da vil det bli bra. Når alt skal koste mye penger, blir det ikke grunnlag for vekst. Tenk så mange med skjulte talenter de aldri får næret, fordi alt er så hinsides dyrt. Mange får aldri slått rot, kommet seg på beina og utforsket sine talenter.

Blå verdier kan være et nyttig verktøy, men det kan ikke være den styrende kraften. Intensjonen om å skape vekst via klasseforskjeller er psykopatisk. I stedet for at 30% av befolkningen skal gå på uføretrygd, må det vel være mer etisk å innføre 6-timers arbeidsdager og 4-dagers uker, sånn at tilnærmet 100% av befolkningen kan orke å stå 100% i jobb?

Samle befolkningen i -en- retning. Det gjelder resten av verden også. Egentlig er alle i slekt. Å stemme for noe som er grunnlagt på å sette folk opp mot hverandre, kan jeg ikke skjønne poenget med. Det vil alltid være uenigheter, men så lenge man er enige om det fundamentale, så går alle krangler bra. Da er det bare sunt å være litt småuenig av og til.
Jeg vurderer å stemme på Liberalistene i 2019.
Her er noen grunner til hvorfor (kopiert fra partiprogrammet)

SPOILER ALERT! Vis spoiler

1.3 Republikk og maktfordeling
Liberalistene vil:

Avskaffe monarkiet og parlamentarismen
Innføre republikk med president som statsoverhode

1.4 Stortinget
Liberalistene jobber for å redusere politikkens rolle i samfunnet og holde produksjonen av nye lover på et så lavt nivå som mulig, som redegjort for i kapittel 1.2. Så lenge politikk forblir en attraktiv karrierevei, blant annet gjennom generøse frynsegoder og høy avlønning, vil dette stimulere til høy politisk aktivitet og høy produksjon av nye lover og reguleringer. På bakgrunn av dette går Liberalistene inn for å kutte kraftig i lønn og frynsegoder for stortingsrepresentantene. Økonomiske og materielle insentiver skal i minst mulig grad ligge til grunn for politikk som yrkesvalg.

Liberalistene vil:

Kutte kraftig i lønn og frynsegoder til stortingsrepresentantene

2.2 Straff
Liberalistene vil:

Jobbe for en betydelig økning av strafferammene, særlig for alvorlig kriminalitet
Redusere soningskøene ved å utvide antall soningsplasser og legalisere såkalt offerløs kriminalitet
Jobbe for at tidligere dømte ikke skal falle tilbake i kriminelle miljøer
Overføre ansvaret for rehabilitering av innsatte til frivillige organisasjoner
Åpne for å legge bygging og drift av fengsler ut på anbud til private aktører
(akkurat dette punktet er jeg sterkt imot pga. jeg frykter amerikanske tilstander med lobbyister som påvirker politikere til å innføre strengere straffer for mildere former for kriminalitet slik at behovet for nye fengsler opprettholdes)


2.3.1 Rusmidler
Liberalistene vil:

I første omgang avkriminalisere all bruk av rusmidler og legalisere dyrking av cannabis, samt legalisere omsetning av heroin fra lovlige utsalg for å hjelpe de tyngste narkomane bort fra det voldsstyrte markedet
På lengre sikt avkriminalisere og deretter legalisere hardere narkotiske stoffer
Fjerne restriksjoner på omsetning av alkohol og avskaffe Vinmonopolet

2.3.2 Sexarbeid
Liberalistene vil:

Legalisere sexarbeid og bordellvirksomhet
Slå hardt ned på menneskehandel og tvunget sexarbeid

2.5 Personvern
Liberalistene vil:

Kun tillate overvåkning dersom det foreligger konkret grunn til mistanke om kriminell aktivitet, eller planer om slik aktivitet
At enhver form for overvåkning av fredelige borgere skal være strengt forbudt
Jobbe for en stor grad av åpenhet omkring hvilke opplysninger som lagres om samfunnets borgere

3.5 Skatter og avgifter
Liberalistene vil:

Jobbe aktivt for å redusere samtlige skatter og avgifter så mye som mulig
At alle skatte- og avgiftskutt skal finansieres av tilsvarende kutt i offentlige utgifter
Konsekvent motsette seg innføring av nye skatter og enhver økning av eksisterende skatter
Jobbe for et enklere og flatere skattesystem hvor fradrag erstattes av lavest mulig skattesatser

3.5.3 Avgifter

Liberalistene vil:

På kortere sikt gjennomgå og avskaffe flest mulig særavgifter med lav til middels proveny
På lang sikt jobbe for en avskaffelse av samtlige særavgifter
Inntil videre beholde merverdiavgiften som den eneste forbruksskatten

5.6 Aktiv dødshjelp
Liberalistene vil:

Legalisere aktiv dødshjelp og assistert selvmord
Sørge for at praksisen følger klare retningslinjer

5.7 Eldreomsorg
Liberalistene mener alle fortjener en god og verdig eldreomsorg. For å sikre høyest mulig kvalitet ønsker vi på sikt å overlate eldreomsorg til privat sektor bestående av uavhengige aktører. I et privat system blir de eldre ansett som kunder, og sykehjemmene må konkurrere om å tiltrekke seg klienter. Dette sikrer god kvalitet og et mer mangfoldig og innovativt sykehjemstilbud. Liberalistene mener det er avgjørende å sette de eldre selv i sentrum og at eldreomsorgen skal tilpasse seg klientenes egne ønsker og behov.

Liberalistene vil:

Ha en mangfoldig og god eldreomsorg som setter de eldre i sentrum
Legge til rette for flere private hjemmehjelptilbud
På sikt overlate hele eldreomsorgen til det sivile samfunnet

5.9 Rusomsorg
I dag belastes rusavhengige i ekstra stor grad av et strengt håndhevet forbud mot narkotiske stoffer. Som nevnt i kapittel 2.3.1 ønsker Liberalistene å legalisere rusmidler, noe som innebærer at kjøp og bruk av narkotiske stoffer ikke lenger vil være kriminelle handlinger. Det vil igjen gi større fleksibilitet når det gjelder drift og organisering av avvennings- og behandlingsinstitusjoner, samt at det vil gi rusmisbrukere langt tryggere omgivelser.

Liberalistene vil:

At alle nye behandlingsplasser innen rusomsorg skal opprettes i privat sektor
På lengre sikt overlate drift og finansiering av rusbehandlingsinstitusjoner til privat/veldedig sektor

5.10 Psykisk helse
Liberalistene vil:

Legge til rette for mangfold og innovasjon innen psykiske behandlingstilbud
At alle nye behandlingsplasser skal opprettes i privat sektor
Ha fokus på forebyggende faktorer
På lang sikt overlate all drift og finansiering av psykisk behandling til privat/ideell sektor

6.1 Velferd etter velferdsstaten
Liberalistene vil:

Gradvis redusere de statlige utgiftene til velferdsordninger, men på kort og mellomlang sikt ikke gjennomføre store kutt i ytelser for folk som er genuint avhengige av ytelsene
Prioritere utgiftskutt på andre, mindre viktige områder før det foretas store kutt i sentrale velferdsordninger
På lang sikt overlate ansvaret for drift og finansiering av samtlige velferdsordninger til det sivile samfunnet

7.1 Uavhengighet for familiene
Liberalistene mener familien er blant de aller viktigste og mest fundamentale institusjonene i samfunnet. I tillegg til skolen er det i familien at mesteparten av barnas sosiale utvikling skjer, og det er familien som er den fremste arenaen for tilhørighet, trygghet og nærhet. Liberalistene mener at sterke og stabile familier er av avgjørende betydning for storsamfunnets ve og vel. Svekkelsen av familien som institusjon er en medvirkende årsak til kriminalitet, usunn livsførsel og andre samfunnsproblemer.

Politikere må avstå fra enhver form for ordninger og tiltak som bidrar til å svekke samholdet og båndene innad i familien, samt bidrar til å overføre ansvaret for barneoppdragelse fra foreldrene til staten og myndighetene. Én av måtene denne svekkelsen foregår på er gjennom relativt generøse offentlige støtteordninger, som blant annet kan gi økonomiske insentiver til å få barn utenfor stabile parforhold, samt gjennom et høyt skatte- og avgiftsnivå som tvinger begge foreldre ut i inntektsgivende arbeid.

Liberalistene mener at den beste måten å styrke familien på er å gi den muligheten til å innrette seg slik den selv mener er best, helt uten statlige føringer, og å la den overta den fulle økonomiske byrden som det å ha en familie innebærer. Vi mener dette oppmuntrer til ansvarlighet og til å bygge sunne, stabile og sterke familier.

Liberalistene vil:

Verne om familien som en av samfunnets viktigste institusjoner
At staten ikke skal blande seg inn i organiseringen av familielivet

7.3 Ekteskap
Liberalistene vil:

Støtte homofiles rett til å inngå ekteskap på lik linje med heterofile
Ta sterk avstand fra tvangsekteskap
Tillate eggdonasjon og surrogati

7.4 Barns rettsstilling etter samlivsbrudd
I loven bør det også innføres streng reaksjon mot samværssabotasje. Med dagen lovverk og praksis kan samværssabotasje bedrives helt straffritt, noe som er en uholdbar situasjon.

Liberalistene vil:

Fremme og arbeide for at likestilt foreldreskap fortsetter etter samlivsbrudd
At barn i utgangspunktet har fast bosted hos begge foreldrene
Kommunikasjon som omhandler barn skal sendes begge foreldre
Oppheve Lov om barn og foreldre § 36 2. ledd
At flytting av barn normalt krever begge foreldrenes samtykke
At vanlig samvær mellom barn og foreldre som de ikke bor sammen med lovfestes
At ansvarlig for samværssabotasje skal straffes

8.5 Dyrevelferd
Liberalistene vil:

At dyr skal behandles på en god måte
Beholde forbudet mot å utøve unødig og poengløs vold mot dyr
Avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen

8.6 Energiforsyning
Liberalistene vil:

Ha en sikker og stabil energiforsyning levert av privat sektor
Avvikle all subsidiering og favorisering innen energiproduksjon
Legge til rette for satsing på atomenergi
På sikt privatisere Statkraft

9.2 Bilisme
Liberalistene vil:

Avskaffe årsavgiften og drivstoffavgiften på kjøretøy så raskt som mulig
Trappe ned og på lengre sikt avskaffe engangsavgiften på kjøretøy
Redusere omregistreringsavgiften kraftig
Gå imot rushtidsavgifter og lignende avgifter

10.1 Positiv og produktiv innvandring
Liberalistene vil:

I utgangspunktet stille seg positive til innvandring for lovlydige og produktive mennesker
Ha en innvandringspolitikk som fører til et trygt og fredelig land

10.2 Innvandring og velferdsstaten
I dag er det slik at innvandring legger en stor økonomisk byrde på staten og skattebetalerne, i form av blant annet omfattende støtteordninger. Liberalistene ønsker en innvandringspolitikk som innebærer at fredelige og produktive individer kan bosette seg i Norge, men uten at de får tilgang til statskassen via diverse støtteordninger. Det betyr blant annet at innvandrere ikke skal ha gratis tilgang til offentlig finansierte helsetjenester og trygdeytelser i et antall år etter ankomst til landet. Barn og unge skal imidlertid ha tilgang til det offentlige utdannelsessystemet.

Liberalistene vil:

Legge til rette for produktiv arbeidsinnvandring og gå imot velferdsmotivert innvandring
At innvandrere ikke skal ha gratis tilgang til offentlige ytelser en lengre periode etter ankomst, med unntak av utdannelsesinstitusjoner
Gjøre Norge mindre attraktivt for kriminelle innvandrere
Ikke innføre et generelt forbud mot tigging, men la grunneiere selv avgjøre
Returnere kriminelle innvandrere så raskt som mulig, og stanse alle offentlige ytelser til utviste innvandrere umiddelbart

10.3 Integrering
Liberalistene mener at et av de beste integreringstiltakene er å forhindre at innvandrere gjør seg avhengige av offentlige velferds- og støtteordninger. Et fravær av slike ordninger gir innvandrere insentiver til å ta arbeid eller utdannelse, og bidrar til mer effektiv og raskere integrering i det norske samfunnet. Offentlige støtteordninger gjør det mulig for innvandrere å holde seg hjemme og adskilt fra samfunnet, og slike ordninger bidrar til et høyt nivå på offentlige utgifter. Liberalistene går inn for å avskaffe alle former for støtteordninger til innvandrere.

Liberalistene går ikke inn for tvungne integreringstiltak, da vi anser dette som et brudd på individets suverenitet. Alle integreringspolitiske tiltak og virkemidler, inkludert norskopplæring, må skje på frivillig og privat basis, for eksempel gjennom frivillige organisasjoner. Enhver innvandrer er pliktig til å sette seg inn i gjeldende lover. Alle innvandrere skal gis full anledning til å praktisere sin egen kultur og religion, så lenge praksisen ikke innebærer utøvelse av tvang overfor andre mennesker, eller på annen måte er i strid med norsk lovgivning.

Det er avgjørende for integreringen at innvandrere behandles på akkurat lik linje med nordmenn fra lovverkets side, hvilket innebærer at ingen innvandrere skal motta noen former for særbehandling. Likhet for loven er et prinsipp som skal gjelde absolutt alle. Det innebærer at det ikke kan vedtas særlover på vegne av innvandrere, som for eksempel legger begrensninger på ytringsfriheten, eller som gir innvandrere andre typer særrettigheter som andre borgere ikke besitter.

Liberalistene vil:

Avvikle alle former for statlige støtteordninger til innvandrere
Avvikle integreringstiltak basert på tvang
At all religions- og kulturutøvelse skal være fredelig og i tråd med norske lover
Avstå fra enhver form for særbehandling av innvandrere

10.5 Statsborgerskap
Liberalistene vil:

At innvandrere med god vandel kan søke om statsborgerskap etter ti år
Tillate at innvandrere som får norsk statsborgerskap kan beholde sine tidligere statsborgerskap
Tillate at nordmenn som får statsborgerskap i et annet land, kan beholde sitt norske statsborgerskap
Innføre foreldelsesfrist i saker som omhandler statsborgerskap utstedt på feil grunnlag

11.3 Det norske forsvaret
Liberalistene vil:

Sikre et sterkt og slagkraftig forsvar
Sikre tilstrekkelige ressurser for spesialstyrkene og Heimevernet
Avskaffe verneplikten
Ha minst mulig politisk styring av Forsvaret

11.5 EU
Liberalistene ønsker en så stor fordeling og spredning av makt som mulig for å ivareta individets frihet, og det innebærer å overføre innflytelse og makt fra politiske institusjoner til enkeltindividet og det sivile samfunn. Dette gjelder så vel innenfor nasjonalgrensen som på tvers av nasjonalgrensene. EU er en organisasjon som i stor grad bidrar til å konsentrere mye politisk makt hos en relativt liten gruppe mennesker, og bidrar til å undergrave nasjonalstatenes selvråderett og selvstendighet.

Liberalistene vil:

Gå imot norsk EU-medlemskap og si opp EØS-avtalen
Si opp Schengen-avtalen og gjeninnføre nasjonal grensekontroll som suveren nasjon, bortsett fra mot andre nordiske nasjoner
Jobbe for full frihandel og tollfrihet mellom alle stater

11.6 Bistand/utviklingshjelp
Liberalistene vil:

Ha en snarlig avskaffelse av all statlig bistand, og overlate utviklingshjelp til frivillige organisasjoner og privatpersoner
Fremheve betydningen av markedsøkonomi og privat eiendomsrett i utviklingsland

12.1 Et fritt kulturliv
Et rikt og mangfoldig kulturliv må vokse organisk frem på grunnlag av personlig engasjement og talent hos dem som skaper kulturelle uttrykk, og deres evne til å vekke publikums begeistring. Kultur er en næring som må overleve og vokse ved å tiltrekke seg betalende kunder på lik linje med andre næringer.

Liberalistene vil:

Ha et mangfoldig og rikt kulturliv
At staten ikke skal ha noe rolle i kulturlivet

12.4 Presse- og ytringsfrihet
Liberalistene vil:

Sikre en fri og uavhengig presse og gå imot alle former for statlig sensur
Avvikle pressestøtten
Avskaffe lover som kan brukes til å begrense ytringsfriheten, herunder diskrimineringslovgivning og lover mot hatefulle ytringer

12.5 Religion
Liberalistene vil:

Gå inn for full religionsfrihet for alle som utøver sin religion på en fredelig måte
Forby religiøs omskjæring av barn
Gå imot lovgivning som begrenser eller forhindrer ytringer knyttet til religion
Ha et fullstendig skille mellom stat og religion
Avvikle all statsstøtte til trossamfunn
Sist endret av SkurtNilsen; 15. august 2019 kl. 04:58.
I et kommunevalg som er nå så blir det mer personlig på enkeltsaker spør du meg. Derfor kan man enklere finne små saker man brenner for.

For min del så må MDG så langt unna makta som det går an. Eneste politikerkerne jeg noen gang har hatet.
jamen yolo da.
luni's Avatar
Sitat av SkurtNilsen Vis innlegg
Jeg vurderer å stemme på Liberalistene i 2019.
Her er noen grunner til hvorfor (kopiert fra partiprogrammet)

SPOILER ALERT! Vis spoiler

1.3 Republikk og maktfordeling
Liberalistene vil:

Avskaffe monarkiet og parlamentarismen
Innføre republikk med president som statsoverhode

1.4 Stortinget
Liberalistene jobber for å redusere politikkens rolle i samfunnet og holde produksjonen av nye lover på et så lavt nivå som mulig, som redegjort for i kapittel 1.2. Så lenge politikk forblir en attraktiv karrierevei, blant annet gjennom generøse frynsegoder og høy avlønning, vil dette stimulere til høy politisk aktivitet og høy produksjon av nye lover og reguleringer. På bakgrunn av dette går Liberalistene inn for å kutte kraftig i lønn og frynsegoder for stortingsrepresentantene. Økonomiske og materielle insentiver skal i minst mulig grad ligge til grunn for politikk som yrkesvalg.

Liberalistene vil:

Kutte kraftig i lønn og frynsegoder til stortingsrepresentantene

2.2 Straff
Liberalistene vil:

Jobbe for en betydelig økning av strafferammene, særlig for alvorlig kriminalitet
Redusere soningskøene ved å utvide antall soningsplasser og legalisere såkalt offerløs kriminalitet
Jobbe for at tidligere dømte ikke skal falle tilbake i kriminelle miljøer
Overføre ansvaret for rehabilitering av innsatte til frivillige organisasjoner
Åpne for å legge bygging og drift av fengsler ut på anbud til private aktører
(akkurat dette punktet er jeg sterkt imot pga. jeg frykter amerikanske tilstander med lobbyister som påvirker politikere til å innføre strengere straffer for mildere former for kriminalitet slik at behovet for nye fengsler opprettholdes)


2.3.1 Rusmidler
Liberalistene vil:

I første omgang avkriminalisere all bruk av rusmidler og legalisere dyrking av cannabis, samt legalisere omsetning av heroin fra lovlige utsalg for å hjelpe de tyngste narkomane bort fra det voldsstyrte markedet
På lengre sikt avkriminalisere og deretter legalisere hardere narkotiske stoffer
Fjerne restriksjoner på omsetning av alkohol og avskaffe Vinmonopolet

2.3.2 Sexarbeid
Liberalistene vil:

Legalisere sexarbeid og bordellvirksomhet
Slå hardt ned på menneskehandel og tvunget sexarbeid

2.5 Personvern
Liberalistene vil:

Kun tillate overvåkning dersom det foreligger konkret grunn til mistanke om kriminell aktivitet, eller planer om slik aktivitet
At enhver form for overvåkning av fredelige borgere skal være strengt forbudt
Jobbe for en stor grad av åpenhet omkring hvilke opplysninger som lagres om samfunnets borgere

3.5 Skatter og avgifter
Liberalistene vil:

Jobbe aktivt for å redusere samtlige skatter og avgifter så mye som mulig
At alle skatte- og avgiftskutt skal finansieres av tilsvarende kutt i offentlige utgifter
Konsekvent motsette seg innføring av nye skatter og enhver økning av eksisterende skatter
Jobbe for et enklere og flatere skattesystem hvor fradrag erstattes av lavest mulig skattesatser

3.5.3 Avgifter

Liberalistene vil:

På kortere sikt gjennomgå og avskaffe flest mulig særavgifter med lav til middels proveny
På lang sikt jobbe for en avskaffelse av samtlige særavgifter
Inntil videre beholde merverdiavgiften som den eneste forbruksskatten

5.6 Aktiv dødshjelp
Liberalistene vil:

Legalisere aktiv dødshjelp og assistert selvmord
Sørge for at praksisen følger klare retningslinjer

5.7 Eldreomsorg
Liberalistene mener alle fortjener en god og verdig eldreomsorg. For å sikre høyest mulig kvalitet ønsker vi på sikt å overlate eldreomsorg til privat sektor bestående av uavhengige aktører. I et privat system blir de eldre ansett som kunder, og sykehjemmene må konkurrere om å tiltrekke seg klienter. Dette sikrer god kvalitet og et mer mangfoldig og innovativt sykehjemstilbud. Liberalistene mener det er avgjørende å sette de eldre selv i sentrum og at eldreomsorgen skal tilpasse seg klientenes egne ønsker og behov.

Liberalistene vil:

Ha en mangfoldig og god eldreomsorg som setter de eldre i sentrum
Legge til rette for flere private hjemmehjelptilbud
På sikt overlate hele eldreomsorgen til det sivile samfunnet

5.9 Rusomsorg
I dag belastes rusavhengige i ekstra stor grad av et strengt håndhevet forbud mot narkotiske stoffer. Som nevnt i kapittel 2.3.1 ønsker Liberalistene å legalisere rusmidler, noe som innebærer at kjøp og bruk av narkotiske stoffer ikke lenger vil være kriminelle handlinger. Det vil igjen gi større fleksibilitet når det gjelder drift og organisering av avvennings- og behandlingsinstitusjoner, samt at det vil gi rusmisbrukere langt tryggere omgivelser.

Liberalistene vil:

At alle nye behandlingsplasser innen rusomsorg skal opprettes i privat sektor
På lengre sikt overlate drift og finansiering av rusbehandlingsinstitusjoner til privat/veldedig sektor

5.10 Psykisk helse
Liberalistene vil:

Legge til rette for mangfold og innovasjon innen psykiske behandlingstilbud
At alle nye behandlingsplasser skal opprettes i privat sektor
Ha fokus på forebyggende faktorer
På lang sikt overlate all drift og finansiering av psykisk behandling til privat/ideell sektor

6.1 Velferd etter velferdsstaten
Liberalistene vil:

Gradvis redusere de statlige utgiftene til velferdsordninger, men på kort og mellomlang sikt ikke gjennomføre store kutt i ytelser for folk som er genuint avhengige av ytelsene
Prioritere utgiftskutt på andre, mindre viktige områder før det foretas store kutt i sentrale velferdsordninger
På lang sikt overlate ansvaret for drift og finansiering av samtlige velferdsordninger til det sivile samfunnet

7.1 Uavhengighet for familiene
Liberalistene mener familien er blant de aller viktigste og mest fundamentale institusjonene i samfunnet. I tillegg til skolen er det i familien at mesteparten av barnas sosiale utvikling skjer, og det er familien som er den fremste arenaen for tilhørighet, trygghet og nærhet. Liberalistene mener at sterke og stabile familier er av avgjørende betydning for storsamfunnets ve og vel. Svekkelsen av familien som institusjon er en medvirkende årsak til kriminalitet, usunn livsførsel og andre samfunnsproblemer.

Politikere må avstå fra enhver form for ordninger og tiltak som bidrar til å svekke samholdet og båndene innad i familien, samt bidrar til å overføre ansvaret for barneoppdragelse fra foreldrene til staten og myndighetene. Én av måtene denne svekkelsen foregår på er gjennom relativt generøse offentlige støtteordninger, som blant annet kan gi økonomiske insentiver til å få barn utenfor stabile parforhold, samt gjennom et høyt skatte- og avgiftsnivå som tvinger begge foreldre ut i inntektsgivende arbeid.

Liberalistene mener at den beste måten å styrke familien på er å gi den muligheten til å innrette seg slik den selv mener er best, helt uten statlige føringer, og å la den overta den fulle økonomiske byrden som det å ha en familie innebærer. Vi mener dette oppmuntrer til ansvarlighet og til å bygge sunne, stabile og sterke familier.

Liberalistene vil:

Verne om familien som en av samfunnets viktigste institusjoner
At staten ikke skal blande seg inn i organiseringen av familielivet

7.3 Ekteskap
Liberalistene vil:

Støtte homofiles rett til å inngå ekteskap på lik linje med heterofile
Ta sterk avstand fra tvangsekteskap
Tillate eggdonasjon og surrogati

7.4 Barns rettsstilling etter samlivsbrudd
I loven bør det også innføres streng reaksjon mot samværssabotasje. Med dagen lovverk og praksis kan samværssabotasje bedrives helt straffritt, noe som er en uholdbar situasjon.

Liberalistene vil:

Fremme og arbeide for at likestilt foreldreskap fortsetter etter samlivsbrudd
At barn i utgangspunktet har fast bosted hos begge foreldrene
Kommunikasjon som omhandler barn skal sendes begge foreldre
Oppheve Lov om barn og foreldre § 36 2. ledd
At flytting av barn normalt krever begge foreldrenes samtykke
At vanlig samvær mellom barn og foreldre som de ikke bor sammen med lovfestes
At ansvarlig for samværssabotasje skal straffes

8.5 Dyrevelferd
Liberalistene vil:

At dyr skal behandles på en god måte
Beholde forbudet mot å utøve unødig og poengløs vold mot dyr
Avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen

8.6 Energiforsyning
Liberalistene vil:

Ha en sikker og stabil energiforsyning levert av privat sektor
Avvikle all subsidiering og favorisering innen energiproduksjon
Legge til rette for satsing på atomenergi
På sikt privatisere Statkraft

9.2 Bilisme
Liberalistene vil:

Avskaffe årsavgiften og drivstoffavgiften på kjøretøy så raskt som mulig
Trappe ned og på lengre sikt avskaffe engangsavgiften på kjøretøy
Redusere omregistreringsavgiften kraftig
Gå imot rushtidsavgifter og lignende avgifter

10.1 Positiv og produktiv innvandring
Liberalistene vil:

I utgangspunktet stille seg positive til innvandring for lovlydige og produktive mennesker
Ha en innvandringspolitikk som fører til et trygt og fredelig land

10.2 Innvandring og velferdsstaten
I dag er det slik at innvandring legger en stor økonomisk byrde på staten og skattebetalerne, i form av blant annet omfattende støtteordninger. Liberalistene ønsker en innvandringspolitikk som innebærer at fredelige og produktive individer kan bosette seg i Norge, men uten at de får tilgang til statskassen via diverse støtteordninger. Det betyr blant annet at innvandrere ikke skal ha gratis tilgang til offentlig finansierte helsetjenester og trygdeytelser i et antall år etter ankomst til landet. Barn og unge skal imidlertid ha tilgang til det offentlige utdannelsessystemet.

Liberalistene vil:

Legge til rette for produktiv arbeidsinnvandring og gå imot velferdsmotivert innvandring
At innvandrere ikke skal ha gratis tilgang til offentlige ytelser en lengre periode etter ankomst, med unntak av utdannelsesinstitusjoner
Gjøre Norge mindre attraktivt for kriminelle innvandrere
Ikke innføre et generelt forbud mot tigging, men la grunneiere selv avgjøre
Returnere kriminelle innvandrere så raskt som mulig, og stanse alle offentlige ytelser til utviste innvandrere umiddelbart

10.3 Integrering
Liberalistene mener at et av de beste integreringstiltakene er å forhindre at innvandrere gjør seg avhengige av offentlige velferds- og støtteordninger. Et fravær av slike ordninger gir innvandrere insentiver til å ta arbeid eller utdannelse, og bidrar til mer effektiv og raskere integrering i det norske samfunnet. Offentlige støtteordninger gjør det mulig for innvandrere å holde seg hjemme og adskilt fra samfunnet, og slike ordninger bidrar til et høyt nivå på offentlige utgifter. Liberalistene går inn for å avskaffe alle former for støtteordninger til innvandrere.

Liberalistene går ikke inn for tvungne integreringstiltak, da vi anser dette som et brudd på individets suverenitet. Alle integreringspolitiske tiltak og virkemidler, inkludert norskopplæring, må skje på frivillig og privat basis, for eksempel gjennom frivillige organisasjoner. Enhver innvandrer er pliktig til å sette seg inn i gjeldende lover. Alle innvandrere skal gis full anledning til å praktisere sin egen kultur og religion, så lenge praksisen ikke innebærer utøvelse av tvang overfor andre mennesker, eller på annen måte er i strid med norsk lovgivning.

Det er avgjørende for integreringen at innvandrere behandles på akkurat lik linje med nordmenn fra lovverkets side, hvilket innebærer at ingen innvandrere skal motta noen former for særbehandling. Likhet for loven er et prinsipp som skal gjelde absolutt alle. Det innebærer at det ikke kan vedtas særlover på vegne av innvandrere, som for eksempel legger begrensninger på ytringsfriheten, eller som gir innvandrere andre typer særrettigheter som andre borgere ikke besitter.

Liberalistene vil:

Avvikle alle former for statlige støtteordninger til innvandrere
Avvikle integreringstiltak basert på tvang
At all religions- og kulturutøvelse skal være fredelig og i tråd med norske lover
Avstå fra enhver form for særbehandling av innvandrere

10.5 Statsborgerskap
Liberalistene vil:

At innvandrere med god vandel kan søke om statsborgerskap etter ti år
Tillate at innvandrere som får norsk statsborgerskap kan beholde sine tidligere statsborgerskap
Tillate at nordmenn som får statsborgerskap i et annet land, kan beholde sitt norske statsborgerskap
Innføre foreldelsesfrist i saker som omhandler statsborgerskap utstedt på feil grunnlag

11.3 Det norske forsvaret
Liberalistene vil:

Sikre et sterkt og slagkraftig forsvar
Sikre tilstrekkelige ressurser for spesialstyrkene og Heimevernet
Avskaffe verneplikten
Ha minst mulig politisk styring av Forsvaret

11.5 EU
Liberalistene ønsker en så stor fordeling og spredning av makt som mulig for å ivareta individets frihet, og det innebærer å overføre innflytelse og makt fra politiske institusjoner til enkeltindividet og det sivile samfunn. Dette gjelder så vel innenfor nasjonalgrensen som på tvers av nasjonalgrensene. EU er en organisasjon som i stor grad bidrar til å konsentrere mye politisk makt hos en relativt liten gruppe mennesker, og bidrar til å undergrave nasjonalstatenes selvråderett og selvstendighet.

Liberalistene vil:

Gå imot norsk EU-medlemskap og si opp EØS-avtalen
Si opp Schengen-avtalen og gjeninnføre nasjonal grensekontroll som suveren nasjon, bortsett fra mot andre nordiske nasjoner
Jobbe for full frihandel og tollfrihet mellom alle stater

11.6 Bistand/utviklingshjelp
Liberalistene vil:

Ha en snarlig avskaffelse av all statlig bistand, og overlate utviklingshjelp til frivillige organisasjoner og privatpersoner
Fremheve betydningen av markedsøkonomi og privat eiendomsrett i utviklingsland

Vis hele sitatet...
Da får du virkelig håpe det aldri skjer noe med deg så du blir en av de såkalt "svake og hjelpesløse"* som er avhengig av hjelp for å klare deg. Kan ikke se for meg de fleste Liberalister vil fremstå som verdige nok trengende til å motta tilstrekkelig donasjoner og frivillighet, så det kan bli mye ættestup når ulykker eller alderdom sniker seg på.

*Liberalistenes egne ord
Hvis man har ruspolitikk og avkriminalisering av cannabis som kjernesak. Hvilket parti burde man stemme for resultat med minst mulig bivirkninger ?
Sitat av luni Vis innlegg
Da får du virkelig håpe det aldri skjer noe med deg så du blir en av de såkalt "svake og hjelpesløse"* som er avhengig av hjelp for å klare deg. Kan ikke se for meg de fleste Liberalister vil fremstå som verdige nok trengende til å motta tilstrekkelig donasjoner og frivillighet, så det kan bli mye ættestup når ulykker eller alderdom sniker seg på.

*Liberalistenes egne ord
Vis hele sitatet...
Spar meg... som om dagens svake og hjelpesløse blir tatt godt vare på i Norge idag. Du jobber ikke i helsevesenet skjønner jeg.

I et liberalistisk samfunn så har man råd til å tegne gode forsikringsordninger, spare opp pensjon og velge og vrake blant markedets beste aktører - dette vil de aller fleste ha råd til når man slipper å bli melka av staten via allverdens skatter og avgifter som skal finansiere blant annet millionlønninger til politikere samt gratis leilighet og privatsjåfør, kunsterstøtte til kompisene deres, bistandspenger til halve Afrika, alle NRKs ansatte og 500 millioner årlig til kongehuset.

Det høres langt bedre ut med liberalisme enn dagens Norge hvor de eldre må ligge i sin egen urin og avføring i timesvis pga. kommunenes talentløse pengesløsing på overdådige badeland og kunstinstallasjoner ingen liker, samtidig som de nedprioriterer helsevesenet fordi budsjettet ikke strekker til. For ikke å snakke om alle de uheldige sjelene med alvorlig epilepsi som må lide seg gjennom daglige og potensielt dødelige anfall pga. staten nekter dem å importere enkelte typer medisiner. Jeg har jobbet med funksjonshemmede i kommunen siden 2013 og har sett med mine egne øyne hvordan de aller svakeste i samfunnet visner hen pga. statens overformynderi og kommunens motvilje til å ansette nok folk der det trengs mest - og jeg har ærlig talt fått nok. Det kommer alt for mye tåkeprat fra Stortinget og alt for lite handling. Derfor ønsker jeg forandring. Myndighetenes håndtering av folkets penger og helse er rett og slett ikke bra nok.

Jeg ønsker et Norge hvor individets rett til å bestemme over egen kropp og eiendom er suveren og statens oppgave kun er å beskytte oss mot vold og overgrep, korrupsjon i næringslivet og andre former for alvorlig kriminalitet.
Dersom man overhodet ikke vet hvor man står politisk og hva man vil stemme på, kan en klassisk Valgomat gi gode indikasjoner.

https://www.nrk.no/valg/2019/valgomat/velg-kommune
Jeg er stikk motsatte av rødt. I en perfekt verden hvor mennesker ikke ønsker mer, da kunne kommunise kanskje fungere. Men kommunisme er ikke rettferdig, med mindre alle ønsker det, ikke bare et flertall.

Jeg vil stemme på dem som vil bruke mindre penger på tull og ser lønnsomheten i å privatisere mest mulig. Konkurranse skaper fremgang. Om staten har monopol, har de ingen grunn til innovasjon og se forbedringspotensiale.
Sitat av BeardedFreak Vis innlegg
Hvis man har ruspolitikk og avkriminalisering av cannabis som kjernesak. Hvilket parti burde man stemme for resultat med minst mulig bivirkninger ?
Vis hele sitatet...
https://www.liberalistene.org/kunnsk...-av-narkotika/
Sitat av Nature Spirit Vis innlegg
Skal man ta en høyere utdannelse, ender man med en halv million i studiegjeld før man i det hele tatt søker jobb.
Vis hele sitatet...
Ser ikke problemet med dette når renten er så lav og med en god utdanning kommer du rett inn i en jobb du kan enkelt betale ned gjelda på

Sitat av Nature Spirit Vis innlegg
Man må få innført borgerlønn. Utdannelse, mat, husly, strøm bør være gratis.
Vis hele sitatet...
Delvis enig, men strøm må reguleres over en viss grense, det tror jeg alle er enig i, sant? Miners etc etc.

Ellers stort sett enig. Vet ikke om jeg ville stemt på rødt.

Sitat av BeardedFreak Vis innlegg
Hvis man har ruspolitikk og avkriminalisering av cannabis som kjernesak. Hvilket parti burde man stemme for resultat med minst mulig bivirkninger ?
Vis hele sitatet...
Jeg mener at MDG er mest tydelig her. Kanskje noen vil rette på meg da.. Ser at Liberalistene er nevnt høyere. Jeg vet ikke så mye om de..
Sist endret av stamme; 15. august 2019 kl. 11:59.
jamen yolo da.
luni's Avatar
Sitat av SkurtNilsen Vis innlegg
Spar meg... som om dagens svake og hjelpesløse blir tatt godt vare på i Norge idag. Du jobber ikke i helsevesenet skjønner jeg.
Vis hele sitatet...
Feil. Og jeg kaller ikke folka jeg jobber med svake og hjelpeløse.

I et liberalistisk samfunn så har man råd til å tegne gode forsikringsordninger, spare opp pensjon og velge og vrake blant markedets beste aktører - dette vil de aller fleste ha råd til når man slipper å bli melka av staten via allverdens skatter og avgifter som skal finansiere blant annet millionlønninger til politikere samt gratis leilighet og privatsjåfør, kunsterstøtte til kompisene deres, bistandspenger til halve Afrika, alle NRKs ansatte og 500 millioner årlig til kongehuset.
Vis hele sitatet...
Du sier det selv, de aller fleste. Ikke alle. Å tro forsikringsselskapene kommer til å tilby alle ugunstige kunder forsikring bare Liberalistene har gjort markedet fritt nok er så utrolig naivt. Dere hevder firmaer for å overleve må gjøre seg populære for kundene ved å godta også de ulønnsomme, men det er en tankegang som fordrer at mennesker alltid tenker langt frem og handler til samfunnets beste. De fleste friske og raske folk vil velge det billigste alternativet for dem selv, der og da, uten å tenke altfor mye på de som faller utenfor. Helt til det rammer dem selv eller de nærmeste, som da plutselig krever store ressurser av de rundt seg for å overleve. (Hvis de er så heldige å ha noen rundt seg. Ikke alle har det. )
Det er på grunn av blant annet den byrden enkeltpersoner kan legge på folk rundt seg at vi som samfunn har organisert oss og skapt et sikkerhetsnett som er ment å fange opp alle. Og derfor har de fleste ingen problemer med å betale en viss andel av inntekten sin til felleskapet. Selv om du kan finne masse eksempler på det du mener er sløsing. Og det er selvfølgelig derfor vi har valg nå, så folk kan si hva de synes er gunstig bruk av skattepengene. Apropos det: Ved forrige valg ønsket 0,2% seg det frie markedet til Liberalistene. Jeg gjetter det ikke var så mange svake og hjelpesløse blant dem.

Det høres langt bedre ut med liberalisme enn dagens Norge hvor de eldre må ligge i sin egen urin og avføring i timesvis pga. kommunenes talentløse pengesløsing på overdådige badeland og kunstinstallasjoner ingen liker, samtidig som de nedprioriterer helsevesenet fordi budsjettet ikke strekker til. For ikke å snakke om alle de uheldige sjelene med alvorlig epilepsi som må lide seg gjennom daglige og potensielt dødelige anfall pga. staten nekter dem å importere enkelte typer medisiner. Jeg har jobbet med funksjonshemmede i kommunen siden 2013 og har sett med mine egne øyne hvordan de aller svakeste i samfunnet visner hen pga. statens overformynderi og kommunens motvilje til å ansette nok folk der det trengs mest - og jeg har ærlig talt fått nok. Det kommer alt for mye tåkeprat fra Stortinget og alt for lite handling. Derfor ønsker jeg forandring. Myndighetenes håndtering av folkets penger og helse er rett og slett ikke bra nok.

Jeg ønsker et Norge hvor individets rett til å bestemme over egen kropp og eiendom er suveren og statens oppgave kun er å beskytte oss mot vold og overgrep, korrupsjon i næringslivet og andre former for alvorlig kriminalitet.
Vis hele sitatet...
Krisemaksimering og luftige utopier. Noen vil alltid falle utenfor og noen områder kan alltid bli bedre, men det er helt far out å skulle løse det ved å gå fra dagens organisering til et samfunn hvor selv sikkerhetsreguleringer er erstattet med popularitetskonkurranser for flybransjen.

Sitat av Liberalistene
Uten statlige kontrollorganer vil vel flyselskaper og lignende ikke lenger bry seg om sikkerhet?
Et flyselskap som har mange ulykker vil miste sine kunder. De flyselskap som har få eller ingen ulykker vil få flest passasjerer. Satsing på sikkerhet vil være et viktig element i en profitabel strategi, hvis formålet er å tjene penger.
Vis hele sitatet...
Sitat av BeardedFreak Vis innlegg
Hvilket parti burde man stemme for resultat med minst mulig bivirkninger ?
Vis hele sitatet...
Spørs vel hva du mener om andre ting, da. Virkninger for deg = bivirkninger for andre.


Det virker vanskelig å diskutere lokalpolitikk når vi bør i ulike kommuner. Ulike ting er viktig lokalt og nasjonalt, og det er mange eksempler herfra i alle fall på at lokalpartiet ligger ganske langt unna moderpartiet. Selv stemmer jeg ikke det samme lokalt og nasjonalt, og hadde jeg bodd i kommunen jeg jobber i så hadde jeg også stemt annerledes der.
Sitat av luni Vis innlegg
Feil. Og jeg kaller ikke folka jeg jobber med svake og hjelpeløse.Du sier det selv, de aller fleste. Ikke alle. Å tro forsikringsselskapene kommer til å tilby alle ugunstige kunder forsikring bare Liberalistene har gjort markedet fritt nok er så utrolig naivt. Dere hevder firmaer for å overleve må gjøre seg populære for kundene ved å godta også de ulønnsomme, men det er en tankegang som fordrer at mennesker alltid tenker langt frem og handler til samfunnets beste. De fleste friske og raske folk vil velge det billigste alternativet for dem selv, der og da, uten å tenke altfor mye på de som faller utenfor. Helt til det rammer dem selv eller de nærmeste, som da plutselig krever store ressurser av de rundt seg for å overleve. (Hvis de er så heldige å ha noen rundt seg. Ikke alle har det. )
Det er på grunn av blant annet den byrden enkeltpersoner kan legge på folk rundt seg at vi som samfunn har organisert oss og skapt et sikkerhetsnett som er ment å fange opp alle. Og derfor har de fleste ingen problemer med å betale en viss andel av inntekten sin til felleskapet. Selv om du kan finne masse eksempler på det du mener er sløsing. Og det er selvfølgelig derfor vi har valg nå, så folk kan si hva de synes er gunstig bruk av skattepengene. Apropos det: Ved forrige valg ønsket 0,2% seg det frie markedet til Liberalistene. Jeg gjetter det ikke var så mange svake og hjelpesløse blant dem.Krisemaksimering og luftige utopier. Noen vil alltid falle utenfor og noen områder kan alltid bli bedre, men det er helt far out å skulle løse det ved å gå fra dagens organisering til et samfunn hvor selv sikkerhetsreguleringer er erstattet med popularitetskonkurranser for flybransjen.
Vis hele sitatet...
Bruh. Jesus christ... et menneske med IQ under 30 som nekter å pusse tennene sine selv og ikke gidder å tørke seg i ræva er svakt og hjelpesløst per definisjon. Ikke at det gjør slike mennesker mindre verdt. Du kan kalle det en "person med stort utviklingspotensial" om det klinger bedre i dine ører. Er semantikk en av dine kjernesaker?

Du så vel at jeg klippet ut de delene av partiprogrammet deres som jeg er enig med, ikkesant? Det var en grunn til det. Deres vanvittige syn på flysikkerhet var ikke noe jeg trakk frem som en grunn til å stemme på dem. Nice stråmann btw

Selvfølgelig er det en hel rekke dumb shit jeg ikke er enig med i partiprogrammet deres, slik er det med absolutt alle partier. Man må vurdere hvilke saker som er viktigst og velge derifra. Og ja, liberalistenes privatiseringskåthet er i enkelte saker svært naiv. Men de ønsker å kutte kraftig i offentlig sløsing, politikerlønninger og frynsegoder. Dette er et tegn på integritet som det norske stortinget sårt trenger. Medlemmene av Liberalistene er ikke karrierepolitikere hvilket betyr at de mener faktisk det de sier. Det er ikke bare tåkeprat. Hadde de vært opptatt av høy lønn og status så ville de representert et langt mer mainstream parti med mye mer innflytelse.

Hvis det norske helsevesenet fungerte sånn noenlunde tilfredsstillende så ville jeg ikke hatt noe imot måten landet styres på. Problemet er at det ikke funker. Eldre på sykehjem blir bokstavelig talt kokt ihjel av stressa sykepleiere som ikke har tid til å sjekke temperaturen på vannet de bader dem i. Gamle ektepar blir atskilt av kommunen mot sin vilje og plassert på forskjellige institusjoner. Hjemmehjelpen bruker under 5 minutter per person, somler dem utover dette ringer det alarmer. Jeg kan fortsette å klage i evigheter over all den korrupsjonen og inkompetensen i Norsk offentlighet til alzheimersen kommer og tar meg og det er på tide med ættestup men nå orker jeg ikke mer. Å diskutere politikk med kranglefanter bringer frem det verste i meg. Ha en god dag videre

Sitat av Kompis87 Vis innlegg
Jeg vil stemme på dem som vil bruke mindre penger på tull og ser lønnsomheten i å privatisere mest mulig. Konkurranse skaper fremgang. Om staten har monopol, har de ingen grunn til innovasjon og se forbedringspotensiale.
Vis hele sitatet...
Sjekk ut partiprogrammet til Liberalistene. De er for privatisering uten å sutte på ballene til Stordalen & Co. slik som Høyre og FrP holder på med.
Sist endret av SkurtNilsen; 15. august 2019 kl. 14:31. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av SkurtNilsen Vis innlegg
Bruh. Jesus christ... et menneske med IQ under 30 som nekter å pusse tennene sine selv og ikke gidder å tørke seg i ræva er svakt og hjelpesløst per definisjon. Ikke at det gjør slike mennesker mindre verdt. Du kan kalle det en "person med stort utviklingspotensial" om det klinger bedre i dine ører. Er semantikk en av dine kjernesaker?
Vis hele sitatet...
Det er ikkje det som er det typiske tilfellet i helsevesenet. Det er folk i full jobb som får kreft. Det er folk utan jobb som knekk foten. Det er folk som vert pensjonister. Det er folk som mister jobben av ytre årsaker.

Uansett er jo gruppa du nemner utmerka eksempel på dei som vil falle utanfor; dei vil ikkje ha reelle mogelegheiter til å betale for helsetenester og omsorg, og realiteten er at det er familien som må betale - om dei kan... I stadanfor har vi sagt at samfunnet fordeler risikoen på alle; vi dekker dei i fellesskap. Det er omlag som forsikring, men ettersom det omfattar alle er det nødvendigvis tvungent medlemsskap og.
Sitat av SkurtNilsen Vis innlegg
Du så vel at jeg klippet ut de delene av partiprogrammet deres som jeg er enig med, ikkesant? Det var en grunn til det. Deres vanvittige syn på flysikkerhet var ikke noe jeg trakk frem som en grunn til å stemme på dem. Nice stråmann btw
Vis hele sitatet...
Er det ein stråmann å påpeike kva partiet du anbefaler står for?
Sitat av SkurtNilsen Vis innlegg
Hvis det norske helsevesenet fungerte sånn noenlunde tilfredsstillende så ville jeg ikke hatt noe imot måten landet styres på. Problemet er at det ikke funker. Eldre på sykehjem blir bokstavelig talt kokt ihjel av stressa sykepleiere som ikke har tid til å sjekke temperaturen på vannet de bader dem i.
Vis hele sitatet...
Nei, vert jo ikkje det. Det er eksepsjonelle tilfeller, og det er difor det er nyhende når det skjer. Det store fleirtalet får god handsaming. Det kan sikkert forbetrast, slik omlag alt kan, men løysinga på hovudpine er ikkje å amputere hovudet.
For mitt vedkomne har politikk utartet seg til å bli eksetensielle og filosofiske spørsmål hvor det eneste som står klart er min egen uvitenhet rundt alle disse spørsmålene. Dette dreier seg da mest om det klassiske skillet mellom høyre og venstre. Har for all del en god del enkeltsaker hvor jeg tar et tydelig standpunkt. Men med tiden blir en god del av disse bare gjort om til ytterligere spørsmål, som igjen fører til ambivalens og tidvis likegydighet.

At politikere fra absolutt alle etablerte partier fremstår som reinspikka løgnere med null integritet gjør heller ikke saken bedre. De siste årene har skumle tanker som fascisme og teknokrati innført via kupp oppstått i hodet mitt, pga følelser av utilstrekkelighet ang det sirkuset jeg føler politikken er.
Sitat av BeardedFreak Vis innlegg
Hvis man har ruspolitikk og avkriminalisering av cannabis som kjernesak. Hvilket parti burde man stemme for resultat med minst mulig bivirkninger ?
Vis hele sitatet...
Dette er lokalvalg, og legalisering er ikke en lokalt anliggende sak. En slik sak er det isåfall Stortinget som må avgjøre, og hva man stemmer i dette valget har ikke noe å si for hvordan Stortinget er satt sammen.

Det nærmeste jeg kommer på er hvem som er for en verdig behandling av rusavhengige, og en erkjennelse av menneskeverdet deres. Isåfall er Rødt en god vei å gå. De er forøvrig for avkriminalisering av cannabis på nasjonalt nivå.
DJ Twist-a-lot
bennnern's Avatar
Sitat av Kompis87 Vis innlegg
Om staten har monopol, har de ingen grunn til innovasjon og se forbedringspotensiale.
Vis hele sitatet...
Jeg kan være enig i at privatisering generelt fører til en mer effektiv utnyttelse av en økonomisk nisje, men at staten nødvendigvis er dårligere på innovasjon tror jeg ikke er riktig.

Veldig mye av verdens forskning gjøres av offentlige institusjoner og det åpner opp en haug av økonomiske nisjer som ikke hadde eksistert om det ikke var for det offentlige. Markedet sørger for at bedrifter som er flinke til å tjene penger for aksjonærene overlever og ikke nødvendigvis bedrifter som sørger for gode arbeidsvilkår for ansatte eller bruker penger på grunnforskning som gagner samfunnsøkonomien som helhet.

Privatisering kan også gi tillegsutgifter som et monopol ikke har. For eksempel utbytte til aksjonærer og reklame for å kunne konkurrere mot konkurrenter. Om driften i et monopol er nesten like optimal som driften til private burde man forvente høyere utgifter med en privatisering. Helsevesenet i USA er for eksempel langt dyrere enn de fleste i Europa, mye på grunn av utgifter som går til forsikringsselskaper.
Fysikkprofessor
Min tillit til politikere er ganske tynnslitt om dagen av ulike grunner, men jeg tror jeg kommer til å stemme et rødt parti i år. Uansett er enkelte partier utelukka å stemme på for min del. Høyre, FRP, MDG, venstre og AP bl.a.

Og sikkert andre partier også som jeg ikke kommer på i forbifarten.
Har NULL tillitt til politikk og ett såkalt Demokrati når politikerene gjør som dem vil uten å gidde å høre på verken eksperter eller flertall av folket. Ett Direkte demokrati er det jeg ønsker, gjøres det riktig så er det faktisk folket som bestemmer men som det er nå så har valg ingenting å si for meg.
Lokal valg i år og utenfor de store byene er det nærmest umulig å skille partiene fra hverandre. Og hva du stemmer har ikke så mye å si.

Selv forlot jeg AP for mange år siden, de er blitt tannlause og vingler mangler identitet.

Høyre akkurat det samme som AP ser jo ikke forskjell på dem.

Frp, venstre, liberalister og kristne, totalt avsmak for de forfekter ett syn som jeg mener ville brakt verden i kne. Pluss altfor mye populisme.

Rødt, SV og andre kommunister. Vel ideene er gode men, vel mennesket er feilen. Kanskje hvis vi alle ble meningsløse droner

SP, vel konservative verdier, nasjonalromantikere uten noen spesiell ideologi.

MDG vel som en kompis av meg sier de er de eneste som kommer med radikale nok forslag for å klimaet. Kreds for det, men har lite annet.

Vet da f på det nasjonale plan.

Lokalt så har jeg to valg, SP eller AP. Og siden det er flest mennesker jeg misliker i AP lokalt så går stemmen til SP.

Lokalvalg utenfor de store byene er person og saksstyrt. Du liker den personen eller brenner for den skolen. Du stemmer på den personen eller de som har kjempet for eller i mot den saken som er viktig for deg.

Og btw stemmer du ikke så har du ikke klagerett, blankt er også en stemme!
Sist endret av tearz83; 15. august 2019 kl. 17:56. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av tearz83 Vis innlegg
Og btw stemmer du ikke så har du ikke klagerett, blankt er også en stemme!
Vis hele sitatet...
Hvorfor har jeg ikke klagerett ? Det å ikke stemme er min protest imot galskapen som foregår. Ingen stemme betyr ingen stemme.. er ikke det ganske logisk ?
Sitat av theunknown12 Vis innlegg
Hvorfor har jeg ikke klagerett ? Det å ikke stemme er min protest imot galskapen som foregår. Ingen stemme betyr ingen stemme.. er ikke det ganske logisk ?
Vis hele sitatet...
Nei, for da vil ikke du telle. Hvis du stemmer blankt, så vil andre partier få mindre totalprosent. Kanskje det vil skje noe endringer, hvis man ender opp med at 25% av Norges befolkning stemmer blankt.
Sist endret av Superspurv; 15. august 2019 kl. 18:30.
Sitat av Superspurv Vis innlegg
Nei, for da vil ikke du telle. Hvis du stemmer blankt, så vil andre partier få mindre totalprosent. Kanskje det vil skje noe endringer, hvis man ender opp med at 25% av Norges befolkning stemmer blankt.
Vis hele sitatet...
Nei, blanke stemmer vert talt, men forkasta. Effekten av å ikkje stemme, og å stemme blankt er mao. identisk, utover signaleffekten.

https://valg.no/valg-i-norge/deg-og-...#Stemme-blankt
Skal vi se, en kjapp oppsummering for dem som ikke kan politikken.

Partiene for folket og samfunnet:

Rødt. Partiet som vil ha et mest rettferdig samfunn, med fokus på bedre tilbud for ungdommer i utsatte strøk, mer human eldreomsorg, flere sport og fritidstilbud til barn og unge som alle familier har råd til, lavere skatt for lavtlønnede, høyere skatt for millionærene, mer human kriminalomsorg, stoppe stigmatisering og segregrering av utsatte grupper, god miljøplan som fokuserer på lengre fremtid. De har vært i bystyret i min kommune og har vært pådriver for de merkbare gode forbedringene som er blitt gjort, bla dette med å redde og bedre fritidstilbud for barn og unge.

Arbeiderpartiet opprinnelig rettferdig og for arbeiderklassen, god skatte og eiendom politikk og for bedring av eldreomsorg, helsetjenester og ungdomstilbud, men følger ikke opp eget partiprogram lenger.

Senterpartiet: Gode lokale mål men de slikker egentlig bare ræv på hvem som helst som er i regjering har det vist seg og da mister de litt sin integritet når de finner på å plutselig støtte saker regjeringen vil ha de til, selvom det er saker partiprogrammet og valgkampanjen har jobbet mot.

SV Sosialistisk venstreparti en blanding av Rødt, venstre og sp sin politikk, det beste fra de tre i en pakke. Rettferdig fordeling mellom folk.

Venstre I utgangspunktet et folkerettferdig parti med god helse og eldre politikk , samt barne og familie politikk men som pr i dag har stelt seg mer mot høyre siden enn venstre siden

Piratpartiet Ganske bra saker, er for minstelønn/borgerlønn, mot sosial dumping, bedre helsetilbud, avkriminalisering av rusmidler og russtraff over til helsesektoren, bedre rettigheter som borger og på nett og nevner spesifikk e-sport som noe de ønsker mer bevilgning til på linje med andre sporter.

Miljøpartiet de grønne har fått ufortjent dårlig rykte, de har mye bra for seg, selvom mange syntes det virker krevende med omlegging av måten man lever på i dag. Men man skal absolutt ta det på alvor at forskning sier at innen 50 år vil det være for seint å snu til det bedre, da har vi kjørt jorda til helvete fullstendig. Det er fortsatt tid igjen nå, men det kreves at alle bidrar.

Partiene for egoister og privilegerte, på bekostning av 90% av resten av samfunnet. Partiene også for misforståtte, som ikke klarer å tenke lengre enn nesa si:

Frp Partiet for rike, eller korttenkte. Gjør pensjonen lavere for ola nordmann, bostøtta mindre, trygd mindre, setter opp skatter for fattige og gir skattelette for rike, kvinnefiendtlige og innvandringsfiendtlige.

Høyre samme som over, gir basically bare egne velgere (rike) fordeler og stigmatiserer resten av samfunnet veldig. Er som Frp opptatt av høyere straffer for småkriminalitet som hasjrøyking, men bare for de på Østkanten da, selvom forskning viser at pappaguttene på vestkanten bruker like mye dop. De skaper større sosialt og økonomisk skille mellom befolkningen. Vil privatisere offentlige innstanser så de rike som har råd til å kjøpe opp kan tjene seg stinn på tjenester som i dag er gratis eller rimelig (barnehage, gamlehjem osv) , noe som står igjen som tilbud kun for de rike da mens de får pengene til å bygge opp privat formue istedet for at pengene går i statskassa som ville utbedret og i det hele tatt muliggjør de offentlige tilbudene.

Liberalistene partiet for innvandringsfiendtlige og kvinnefiendtlige, det de står for er jo helt bak mål og partiet er for de med enda mer egoistiske mål enn Frp. At en av de viktigste kampsakene dems er lovlige bordeller vitner om en gjeng grinerunkere som bare tenker på seg sjæl. Legalisering av hasj er en god tanke men flere av de andre ungdomspartiene ønsker også dette, så det er bare idiotisk å hive bort en stemme på et parti som aldri kommer til å komme til noe makt uansett, og som fremstår som den nest største joken.

Alliansen er den største joken, useriøst parti og som Liberalistene litt det man kan gjenkjenne hos andre lettpåvirkelige internettgjengere som kanskje ikke har særlig reell samfunninnsikt. Mot innvandring men driver å betaler innvandringsgutter på seven eleven for å samle inn underskrifter for dem uten å fortelle dem hva de samler inn underskrifter for. Satt opp masse fremmede folk og kjente fjes på lista si som ikke vil ha noe med dem å gjøre. Juks og fanteri.

Kan anbefale deg å ta Valgomaten til VG og Nrk, ta de noen ganger hver med forskjellige temaer (helse og velferd som hovedsak en gang, så for eksempel skatt og arbeid som hovedsak neste gang osv), spørsmålene tilpasses etter hva du velger som din hovedsak og jeg tenker det er viktig å kartlegge om det partiet som har mest likt ditt ståsted på en ting ikke har helt motsatt ditt ståsted på noe annet. Finn en partikandidat som passer alle dine verdisyn.
Sitat av celtseus Vis innlegg
Arbeiderpartiet opprinnelig rettferdig og for arbeiderklassen, god skatte og eiendom politikk og for bedring av eldreomsorg, helsetjenester og ungdomstilbud, men følger ikke opp eget partiprogram lenger.
Vis hele sitatet...
Når du presterer å oppsummere eit av dei store partia såpass tynt, og samtidig skriv såpass mykje positivt om t.d. Raudt, utan å komme inn på kritikk av dei gjer det at heile forsøket ditt på politisk analyse fell gjennom. Du uttrykker eigne meininger; det er ikkje eit forsøk på ein nøktern analyse.

Før du forsøker å klistre ein merkelapp på meg: Eg har stundom vore medlem av Raudt, og har stemt Raudt eller SV ved samtlege val, så nei; det er ikkje fordi eg mislikar Raudt eg meiner du var litt vel einsidig. Det er fordi du prøver å framstille det som ei nøytral oppsummering for folk som ikkje kan politikk. Det er det ikkje. Det er ei lada framstilling ut frå ditt synspunkt. Det er sjølvsagt totalt legitimt, og eg er einig i mange av vurderingane dine, men det er ikkje ei nøytral oppsummering.
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Når du presterer å oppsummere eit av dei store partia såpass tynt, og samtidig skriv såpass mykje positivt om t.d. Raudt, utan å komme inn på kritikk av dei gjer det at heile forsøket ditt på politisk analyse fell gjennom. Du uttrykker eigne meininger; det er ikkje eit forsøk på ein nøktern analyse.

Før du forsøker å klistre ein merkelapp på meg: Eg har stundom vore medlem av Raudt, og har stemt Raudt eller SV ved samtlege val, så nei; det er ikkje fordi eg mislikar Raudt eg meiner du var litt vel einsidig. Det er fordi du prøver å framstille det som ei nøytral oppsummering for folk som ikkje kan politikk. Det er det ikkje. Det er ei lada framstilling ut frå ditt synspunkt. Det er sjølvsagt totalt legitimt, og eg er einig i mange av vurderingane dine, men det er ikkje ei nøytral oppsummering.
Vis hele sitatet...
Ser poenget ditt men i og med at Arbeiderpartiet har sitti 60 år med makta og lengst i Norge (dobbelt så lenge som partiet på andreplassen, Venstre) går jeg ut fra at de fleste kjenner til deres politikk, selv folk som ikke er politisk engasjert burde gjøre det så lenge de er over Derfor kort oppsummert med at de har vendt seg mot mye av sin egen politikk de siste åra.
Sist endret av celtseus; 15. august 2019 kl. 20:40.
Sitat av celtseus Vis innlegg
Ser poenget ditt men i og med at Arbeiderpartiet har sitti 60 år med makta og lengst i Norge (dobbelt så lenge som partiet på andreplassen, Venstre) går jeg ut fra at de fleste kjenner til deres politikk, selv folk som ikke er politisk engasjert burde gjøre det så lenge de er over Derfor kort oppsummert med at de har vendt seg mot mye av sin egen politikk de siste åra.
Vis hele sitatet...
Det trur eg dei fleste i AP vil vere ueingie i. Det er og verdt å hugse at AP er eit parti med relativt stor breidde, både historisk og i notid. Det varier litt kva faksjoner som kjem til uttrykk, og det kan til dels gi eit skiftande inntrykk av partiet. Og som alle andre parti vil dei flytte seg etter eksternt press.

Men at dei går imot eige partiprogram? Kan du komme med gode døme på det? Eller meiner du at dei har endra politikk?
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Det trur eg dei fleste i AP vil vere ueingie i. Det er og verdt å hugse at AP er eit parti med relativt stor breidde, både historisk og i notid. Det varier litt kva faksjoner som kjem til uttrykk, og det kan til dels gi eit skiftande inntrykk av partiet. Og som alle andre parti vil dei flytte seg etter eksternt press.

Men at dei går imot eige partiprogram? Kan du komme med gode døme på det? Eller meiner du at dei har endra politikk?
Vis hele sitatet...
At de har endra noe av politikken sin, bytta mere side enn fra der de opprinnelig stod. Nå støtter de jo Høyre i mye av politikken dems, helt motsatt sidesideenn enn hva partiet starta som, det er ikke et parti like mye for arbeidere og folk flest lenger.
Etter Stoltenberg med New public management som tar mer hensyn til profitt istedet for folk og arbeidsmiljø, innførte fler tester i skolen, bevilget mindre støtte til offentlige tilbud, før var de i mot privatisering, nå er de for osv. Er en god del langtidsvelgere som har tatt fra dem sin stemme pga dette.
Sist endret av celtseus; 15. august 2019 kl. 21:04.
Vet dette er kommunevalg, så det folk får nok bestemme ut ifra hva som er aktuelt for hver enkelt kommune.

I alle fall, så håper jeg inderlig at ved stortingsvalg at vi får et rødt-grønt skifte.

Vi kan ikke lenger følge retningen der færre skal få mest, mens de fleste skal få lite. Vi har lagt opp samfunnet i en retning der unge i dag får flere hundre tusen i gjeld fra de er ferdig med studier, samtidig som at boligmarkedet skviser dem ut av jobbmulighetene om de ikke får hjelp fra mamsen og fattern. Dette svekker utviklingen til de fleste og hemmer muligheten for positiv vekst. Dette er ikke et rettferdig samfunn, og om vi fortsetter i en slik retning så vil vi havne et amerikansk lignende samfunn der gjennomsnittsmennesket må jobbe 2-3 jobber, få lite søvn, spise usunt og ha null ferie.

Vi må også ha en offentlig og forbedret helsesektor. Helsen her i Norge er veldig bra sammenlignet med andre land, men den kan definitivt bli bedre. Da kan vi heller ikke risikere å kommersialisere helsen til folk. Tanken om at man blir tvunget til å selge hus/bil så snart man får kreft er skummel, dette er realiteten om man virkelig ønsker å tjene penger på folks helse. Medisin og behandling er ekstremt dyrt, der hvor de færreste av oss har virkelig råd om vi måtte betale alt selv. Dermed kan vi heller ikke gamble hver eneste dag på at livet skal gå i økonomisk ruin så snart man blir slått av naturens pendel.

Til de som stemmer i retningen av privatisering og konkurranse, vit at legger opp til at bedriftseieren skal tjene mer. I en perfekt verden vil dette føre til flere arbeidsplasser og bedre vekst. Men i en realistisk verden ender det med mer usikkerhet for arbeiderne ved kutting av lønn, innkallingspraksis, lengre jobbdager og lite rettigheter. Reguleringen av arbeidsmarkedet er vitalt for at individenes velferd og lykke skal gå opp.
Okei. Siden ingen media dekker tidligere venstrepolitiker Snorre Vikdal sin boklansering - Råtne Trondheim - så anbefaler jeg samtlige til å lese boken før dere stemmer.
Jeg har stemt FRP i 20 år. Stemte i dag: SV. De hadde fantastisk gode karameller. En håndfull agn ...så biter fisken på. Hilsen 64 årig pensjonist. Godt Valg :-)
Blir å stemme Høyre, i hovedsak grunnet lokale enkeltsaker i hjembyen. Stemte også Høyre ved siste stortingsvalg, men vet ikke om det blir slik igjen om 2 år.
Selv om jeg har mest å tjene personlig på rødgrønt, klarer jeg ikke se det som lønnsomt for samfunnet. Derfor blir det blått her i gården.
Hva er vitsen ? A eller B blir uansett ABDET?
jeg holder meg langt unna høyresiden og amerikanisering hvertall.
styres landet i den retninga så ender folk som meg tvunget til å selge drugs til kidsa dine for å overleve i bestefall, men skikkelig amerikanisering så kunne jeg blitt pressa enda mer og bli den du frykter skal rane deg helt tilfeldig, kanskje måttet drepe deg for å unngå vitner osv som hadde putta meg i fengsel der alle dreper alle.

jeg vil ikke skade noen el leve som kriminell, men når man har blitt stempla hele livet og deretter blitt kriminell er som det eneste man kan gjøre for å forsørge seg så trengs d en del fra systemet for å bryte den sirkelen.
nå er jeg lovlig utenom et forsøk på å dyrke cannabis til eget bruk, mest pga familie og god lege som har stått i front, hva jeg har måttet gjøre før den harde kampen mot nav ble vunnet vil jeg ikke si her engang da jeg har offentliggjort hvem jeg er på freak, men ikke stolt av det og ikkeno jeg vil gjøre igjen om jeg ikke må.

i mitt tilfelle kunne jeg vært et meget produktivt medlem av samfunnet om jeg kunne jobbe på egen tid, men det tillates ikke da alt er til faste tider.. hadde d vært litt slingringsmonn på tider i enkelte jobber, bare jobben blir gjort før da og da så hadde jeg ikke bare kunnet hatt en fast jobb, men også ikke trengt å bli yrkeskriminell i tidligere alder.
Sist endret av Munted Artist; 15. august 2019 kl. 23:55. Grunn: skriveleif
Sitat av luni Vis innlegg
Da får du virkelig håpe det aldri skjer noe med deg så du blir en av de såkalt "svake og hjelpesløse"* som er avhengig av hjelp for å klare deg. Kan ikke se for meg de fleste Liberalister vil fremstå som verdige nok trengende til å motta tilstrekkelig donasjoner og frivillighet, så det kan bli mye ættestup når ulykker eller alderdom sniker seg på.

*Liberalistenes egne ord
Vis hele sitatet...
Word snakka med disse her på stand en gang, karismatiske pappagutter, helt sikkert flinke til å selge seg inn til folk som ikke graver og papphjerner. Da jeg spurte hvordan de ville løse det når folk ble syke, så var svaret at familiene skulle betale for de. Det er jo ikke alle som er så heldige å ha rike familier som kan forsørge de om de blir syke eller uføre. Sykdom og ulykke kan ramme alle, når som helst og hvor som helst i livet. Nei, hvis man ikke hadde familie som kunne støtte en økonomisk så hadde man vel venner som kunne det? Neeeei så fantasiverden er det ikke for folk flest. Begge i boden svarte også selv nei på om de ville forsørga hverandre om den andre ble rullestolbroker. Nei okei, så da var det neste geniale alternativet nemlig donasjoner og organisasjoner da! Ok, hvem skal gi nok penger til de organisasjonene? Ikke dem selv iallefall siden dem allerede innrømte at de selv ikke var interessert i å bidra med. Altså, det partiet der er helt fjernt.

Sitat av SkurtNilsen Vis innlegg
Jeg ønsker et Norge hvor individets rett til å bestemme over egen kropp og eiendom er suveren og statens oppgave kun er å beskytte oss mot vold og overgrep, korrupsjon i næringslivet og andre former for alvorlig kriminalitet.
Vis hele sitatet...
Ok. Da henger det hvertfall ikke på grep at du stemmer på et parti som vil ha lovlig kjøp av sex og lovlige bordeller rundt om. Over en halv million øst europeiske damer traffickes til prostitusjonstvang i europa hvert år. Red light district har mange av dem som er lovet en annen type karriere men blir tvunget, truet og manipulert inn i prostitusjon. Norge har mange av dem, i strippeklubber og på eskortesalg sider hvor annonsene om at "I love to make a man horny call me for fun time baby" er skrevet av bakmennene som kjører de til kunden eller betaler for leiligheten de mottar kunder i, banker dem om de ikke sier ja til nok kunder, og tar 80% av spenna dems med trusler om å drepe familien dems om de slutter. Det er virkeligheten, ikke bare noe man skal avfeie at skjer på film eller bare med nigerianske horer som blir trua med trolldom. Sexsalg bransjen er kanskje 2 av 35 stykker norske, og det er heller ikke sånn at bare fordi de er norske så har de makt over egen kropp. Mange trigges til å selge kroppen sin for å dempe angst, traumer osv på linje med at gutter med traumer og psykiske problemer gjør for eksempel hærverk eller misbruker rusmidler som selvdestruktivitet. Er det noen som blir utsatt for overgrep så er det prostituerte og å lovliggjøre kjøp og utnytting av disse er jo det stikk motsatte av å beskytte mot vold og overgrep og å bestemme over egen kropp. Bransjen er også dominert og styrt av korrupsjon og organisert kriminalitet som hvitvasker penger gjennom bordellvirksomheten for våpen og narkotika salg.
Og hva med for eksempel abortpolitikken dems? Forhold til at du er for individets rett til å bestemme over egen kropp og sånn mener jeg. Har du surra deg helt inn i feil parti? Virker ikke som at du veit hva du stemmer på.

Sitat av Kompis87 Vis innlegg
Jeg er stikk motsatte av rødt. I en perfekt verden hvor mennesker ikke ønsker mer, da kunne kommunise kanskje fungere. Men kommunisme er ikke rettferdig, med mindre alle ønsker det, ikke bare et flertall.

Jeg vil stemme på dem som vil bruke mindre penger på tull og ser lønnsomheten i å privatisere mest mulig. Konkurranse skaper fremgang. Om staten har monopol, har de ingen grunn til innovasjon og se forbedringspotensiale.
Vis hele sitatet...
Ordet kommunisme er misforstått av veldig mange. Det er hverken det vi ser i Russland eller Nord korea. Ideen bak kommunisme er at folket skal ha makten og fordele samfunnets goder jevnt mellom alle, og ikke sånn at noen skal ha mest på bekostning av at andre vil lide som fattige.

Jeg er enig i at mange partier bruker penger på tull, Frp som tok en "idemyldring" på vin-villa, bruker kæssen på julebord osv. Det statlige og kommunale er ikke feilfritt, men å privatisere er en svært negativ retning å gå. Det vil føre og har allerede ført til lavere lønninger, ulovlig og/eller dårlige kontrakter, og at fortjenesten går i lomma på rikmannsfolk som shipper penga ut til banker i sveits istedet for til staten som sikrer for eksempel gratis sykehusbehandling. Privatering vil føre til at bare noen kan benytte seg av såkalt gode tilbud mens resten får enda dårlige offentlige tilbud. Og hvor gode er egentlig de private tilbudene når eneste grunnen til at det oppfattes bra for kunden er fordi arbeiderne utnyttes? Sånn burde vi ikke ville ha det.


Sitat av A-tillah Vis innlegg
Selv om jeg har mest å tjene personlig på rødgrønt, klarer jeg ikke se det som lønnsomt for samfunnet. Derfor blir det blått her i gården.
Vis hele sitatet...
Hvordan i all verden mener du blått er lønnsomt for samfunnet? Lønnsomt for 10%, ikke for resten. Det gjør både velferdstilbud og miljøpolitikk til kapitalistisk investering som gagner den private investroen men går negaivt ut over samfunnet. Jeg finner det ganske irnoisk det at de kjører streng innvandrings og for eksempel velferdspolitikk med et argument om at de tar norske penger å sender til hjemlandet, mens disse rike hvit mann som pusher 50 karene på høyresiden har milliarder av kroner de ikke skatter av til norge, bortgjemt i skatteparadiser i utlandet. Med andre ord, de rikes skatteflukt skader ikke norsk økonomi men fattiges behov for bolig eller sosialstøtte er fyfy? De sier at syke må jobbe mer, fjerner hjelpemidler, mener at syke skal klare å jobbe når de klarer å vaske huset sitt en gang i måneden eller gå en tur en gang i uka, men sjæl må dem ha au-pairer, taxi eller privatsjåfør til og fra overalt, hjemmehjelp, vaskehjelp, assistenter på jobb, kone som helst slaver for dem osv, til tross for at de er friske. Taler med ganske splitta tunge kan man si.


Jeg har tatt valgomaten og havna på Rødt, som alltid!
Sitat av Kompis87 Vis innlegg
Jeg er stikk motsatte av rødt. I en perfekt verden hvor mennesker ikke ønsker mer, da kunne kommunise kanskje fungere. Men kommunisme er ikke rettferdig, med mindre alle ønsker det, ikke bare et flertall.

Jeg vil stemme på dem som vil bruke mindre penger på tull og ser lønnsomheten i å privatisere mest mulig. Konkurranse skaper fremgang. Om staten har monopol, har de ingen grunn til innovasjon og se forbedringspotensiale.
Vis hele sitatet...
Mennesker kan godt ønske seg mer, men ikke så mye mer enn naboen. De fleste vil ha fred i verden, men elsker å skinne over naboen med nye ting. Hvorfor er vi anlagt sånn? På et intelligent nivå må vi jobbe for å motvirke disse genene, som har vært der fra tidenes morgen da alt var en kamp for overlevelse. Men sånn er det ikke lenger, med all automasjon og industrialisme. Nå har vi mer av alt vi trenger. Derfor mener jeg tiden er inne for et kollektivt intellektuelt løft. La Rødt få styre i 20 år og se hvordan det blir.

Konkurranse skaper uføretrygdede. -Litt- konkurranse er bra, men godene skal tilfalle kollektivet. Når konkurranse blir den drivende kraften, får vi cowboyland, alle vil leke Tony Soprano. Men sjelen mangler.

Ta dyre medisiner som et eksempel. All medisin burde være tilgjengelig for alle som trenger det til enhver tid, så klart med legenes konsensus. Men sånn er det ikke i dag. Mange kvier seg for å gå til legen fordi de har dårlig råd. Jeg har ikke vært hos tannlege på 13 år pga økonomi. Jeg hører klagekoret si "det er din egen feil fordi du har forvaltet økonomien din feil", og det er en viss sannhet i det, men jeg har aldri hatt råd til å øse ut 3000 kr tre-fire ganger i året. Bare å ha bil til å kjøre til jobb har kostet meg mer enn de summene. Jeg lurer på hvordan andre har råd til det. Man må ha minst 500 000 brutto i året for å gå til tannlege uten å fremkalle en svetteperle i panna i dag. Det er det ikke alle som har.

Nei, jeg tror alle hadde fått det bedre om vi gjorde alt litt likere for alle. Det er uetisk å holde på sånn som det er i dag. Barn har ikke råd til å gå på fotballtrening fordi rike foreldre spekulerer i at barna skal bli proffe, så prisen blir for dyr for de fattige. Bloggere, idrettsfolk og gamere tjener mer penger på tull og tøys enn vanlige folk gjør i ærlig samfunnsnyttig jobb. Det begynner å bli amerikanske tilstander i lille Norge med 5 millioner innbyggere. Det burde ikke være et tema en gang, særlig ikke med alle billionene vi har på bok. Det burde vært jobb til alle for alle som vil jobbe med hva de vil, og alle burde få gratis utdannelse helt til de fant sin lott her i livet.

Stem RØDT!
RedPanda standing by
robhol's Avatar
Sitat av Kompis87 Vis innlegg
Jeg er stikk motsatte av rødt. I en perfekt verden hvor mennesker ikke ønsker mer, da kunne kommunise kanskje fungere. Men kommunisme er ikke rettferdig, med mindre alle ønsker det, ikke bare et flertall.

Jeg vil stemme på dem som vil bruke mindre penger på tull og ser lønnsomheten i å privatisere mest mulig. Konkurranse skaper fremgang. Om staten har monopol, har de ingen grunn til innovasjon og se forbedringspotensiale.
Vis hele sitatet...
Når du sier "lønnsomheten" i privatisering, sitter du på noe data som faktisk demonstrerer den?
DJ Twist-a-lot
bennnern's Avatar
Sitat av robhol Vis innlegg
Når du sier "lønnsomheten" i privatisering, sitter du på noe data som faktisk demonstrerer den?
Vis hele sitatet...
Det kan i det minste se ut som det er tilfellet for private barnehager:
https://www.pbl.no/contentassets/234...asser-2017.pdf

Hvor overførbart det er til andre deler av omsorgssektoren kan diskuteres, men tror ikke det er helt urimelig å anta at det kunne ha ført til besparelser også andre steder.
Sitat av bennnern Vis innlegg
Det kan i det minste se ut som det er tilfellet for private barnehager:
https://www.pbl.no/contentassets/234...asser-2017.pdf
Vis hele sitatet...
Den har visse mangler. Den seier ikkje kva som vert samanlikna. T.d. kan strukturelle skilnader vere ei årsak; private barnehager starter opp der det er behov og grunnlag for drifta; kommunale barnehager kan tilby plass der det ikkje nødvendigvis er kommersielt grunnlag for det m.m.
Sitat av bennnern Vis innlegg
Det kan i det minste se ut som det er tilfellet for private barnehager:
https://www.pbl.no/contentassets/234...asser-2017.pdf

Hvor overførbart det er til andre deler av omsorgssektoren kan diskuteres, men tror ikke det er helt urimelig å anta at det kunne ha ført til besparelser også andre steder.
Vis hele sitatet...

Som sagt, de eneste privatisering er lønnsomt for er rikingene som står bak bedriften.
Hvorfor er det lønnsomt? Hvorfor fører det til besparelser?
Fordi de ansatte får lavere lønn, det er færre ansatte, altså værre voksne per barn, mange får ikke pensjonsavtaler engang, og det kuttes i driftkostnader, noe som gjør barnehagene dårligere.
Hvorfor skal barnehager med offentlig støtte få ta ut høy profitt som stikker rett i rikmannslommer og sendes ut til skatteparadiser i utlandet for å finansiere yatch og luksus, i stedet for at overskuddet går tilbake igjen til staten som bruker det på barnehagedriften og de ansattes lønn?

Her er noen punkter fra Utdanningsforbudet med fakta om privatisering av barnehager:
- private barnehager har i gjennomsnitt færre ansatte per barn
- pensjonsrettighetene til de ansatte er i snitt 10 % dårligere i private barnehager enn i offentlige barnehager
- man har erfaringer fra andre sektorer med at overgangen mellom private leverandører (som kan skje på sikt) har gått galt og medført dårligere arbeidsforhold for de ansatte og dermed redusert tjenestekvalitet
- politikerne, og dermed velgerne, mister kontroll med kvalitetssikringen i barnehagene
- 80 % av foreldrene ønsker kommunale barnehageplasser til sine barn
- stillingsvernet for de ansatte blir svekket

Med "besparelser" = færre ansatte - private barnehager har i gjennomsnitt færre ansatte per barn sier barnehageforsker Clas Jostein Clausen at lavere bemanning medfører dårligere kvalitet. Forskning viser at få ansatte per barn fører til flere barn som er apatiske, aggressive, har språkvansker og er utrygge. Kvalitet? Lønnsomt? Det gir altså flere barn med utdanningsproblemer og atferdsproblemer = mere utgifter for staten senere i barnas liv.

Oslo kommune mangler allerede ca.1000 førskolelærere. Det vil være oppsiktsvekkende dersom byrådet tror at lavere bemanning, lavere lønn, dårligere pensjonsordninger, dårligere stillingsvern og lavere økonomiske rammer enn nå skal virke rekrutterende og oppbyggende.
https://www.dagsavisen.no/debatt/pri...litet-1.458260

Det er bare småpenger kommunen vil spare på privatisering. Og det på bekostning av færre ansatte, flere barn, mindre vikarbruk, mindre midler til kompetanse, materiell og utstyr, lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår for de ansatte eller en kombinasjon av dette. Forskning viser at dette er faktorer som er svært viktige for kvalitet.
https://www.aftenposten.no/osloby/i/...-av-barnehager

Den rødgrønne regjeringa har innført makspris på barnehager, som gjør barnehage til et tilbud for alle og ikke til et konkurransemarked for kapitalistiske gribber , og bestemt hvor mange barn det kan være per voksen, slik at driften og oppfølgingen er forsvarlig. Konkurranseutsetting i private barnehager fører til at også kommunale barnehager må inn i konkurransen, og da vil man stå igjen med at alle barnehagene har dårligere drift, dårligere lønn osv kun for at kundene skal få det billigere.
Skal man gå for kvalitet, eller billig kina-kvalitet, liksom?
Skal man gi rettferdige lønnsvilkår, eller utnytte arbeidskraft for slave og fattigdomslønn?

Det er også verdt å merke seg at selskapene selv, med sin interesseorganisasjon Private barnehagers landsforbund (PBL) i spissen, ikke nødvendigvis ønsker seg konkurranseutsetting. Aller mest ønsker de seg direkte privatisering av både eiendom og drift. Å få karre til seg kommunale barnehagetomter på anbud gir de også kontroll over eiendomsmassen, noe som åpner ytterligere for strategisk selskapsstrukturering med egne eiendomsselskaper, og eventuelt senere nedrivning av barnehagen.

Laura Hartmann, svensk forsker, gjennomførte for noen år siden en stor nordisk undersøkelse om konkurranseutsetting og anbud. Undersøkelsen viste at det ikke er noe som tyder på at privatisering og anbud hadde gjort tjenestene hverken bedre eller billigere. Men det som faktisk har skjedd er at noen har gjort seg veldig rike på å «produsere velferdstjenester» i Sverige. Skattebetalernes penger har gått rett i lomma på rikinger og store internasjonale selskaper.

Allerede har ansatte i fleng slutta i barnehagene som har blitt eller er på vei til å bli privatisert, de vil ikke utsettes for dårligere lønn og pensjon og vil heller ikke være med å gi barna et for dårlig tilbud med færre ansatte.
I noen barnehager har hele 10 av 14 ansatte fått sparken pga privateriseringens besparelser.

At de barnehageansatte vil gå ned i lønn og pensjon ved en privatisering, regnes som allmennkunnskap. Og barnehageansatt er i tillegg allerede et såkalt lavstatus og lavlønnsyrke, hvordan skal det egentlig gå med samfunnet når yrkene som er helt essensielle for menneskers utvikling blir så neglisjert og undertrykt?


For tre år siden var Norlandia Care A/S er de eneste som hadde lagt inn anbud på barnehager. Selskapet eies av internasjonal finanskapital og er registrert i skatteparadis.


Iblandt blir jeg veldig oppgitt når jeg snakker med andre om politikk, for det virker som at mange, inkludert flere av dere her overhodet ikke har sett dere inn i hva dere egentlig støtter.

Anbefaler å lese dere opp her:
https://www.utdanningsforbundet.no/v...ksenopplaring/

Kortversjonen fra samme hefte: https://www.utdanningsforbundet.no/v...v-barnehagene/


Det er liksom ikke bare "flere valgmuligheter er jo bra, det" som privatisering dreier seg om.
Dere er nødt til å gå inn i konsekvensen av hva det går på bekostning av også.
Dette gjelder barnehager, sykehus, gamlehjem osv. I helsesektoren kunne vi se hva som skjedde i Aleris-skandalen.Det er viktig å fortsette kampen mot Høyrebyrådets privatiseringspolitikk, for å unngå større klasseskiller i samfunnet. Da tenker jeg både på blandt de ansatte som får lavere lønn og pensjon og gjør disse helt nødvendige yrkene til enda mer lavstatus/lavtlønnyrker enn i dag. som fører til manko på ansatte og fattigdom blandt ansatte, og blandt brukerne, i dette tilfelle barnehagebarna, som får lærevansker og atferdsproblemer av færre ansatte og dermed har større sjanse for å falle ut fra skolen og ende opp uten utdannelse eller med problematferd og kriminalitet.


Privatisering er absolutt ikke lønnsomt for samfunnet.

.
Sist endret av cowstore; 18. august 2019 kl. 00:31. Grunn: .
Jeg kommer til å stemme, jeg vet hva det blir, men jeg får større og større problemer med å gjøre det. Alternativene er er imidlertid ikke.

Jeg er godt plassert på venstresida. Tror på fellesløsninger, høyere skatter og sosial utjevning. Rettferdighet er et poeng i mine øyne, men underordnet. Rettferdighet er relativt og betyr nada om ikke samfunnet fungerer. Og jeg er overbevist om at lav sosial og økonomisk ulikhet skaper det mest stabile samfunnet.

AP har blitt høyre light. I praktisk politikk ville nok Rødt kunne passet bra pr i dag, men de mer eksentriske delene av deres politikk (som de ikke får gjennomført) gjør at jeg av prinsipp ikke kan stemme på dem. Da står jeg igjen med SV, som de fleste ganger før. Det er mye jeg liker ved SV, men jeg har en del problemer med dem som vokser seg større og større.

Det første gjelder innvandring. Jeg har ingenting i mot innvandrere, ser overhodet ikke rase og jeg støtter den innvandringen som har vært. Men nå er det åpenbart for meg at det er nok. Livbåten er i alle fall midlertidig full. Det er hverken økonomisk, sosialt eller kulturelt bærekraftig å ta inn flere før vi får kontroll på integreringen.

Det andre gjelder bompenger. Jeg er sjokkert over at venstresiden, som skal være garantisten for et utjevnende skatte- og avgiftssystem, fortsetter å late som det er en grei løsning. Til nød kan det brukes for å regulere trafikk i de aller største byene (ikke hele døgnet - fremdeles ikke rettferdig, men kall det et kompromiss) og på et begrenset nivå og tid der hvor man erstatter ferger. Jeg kjøper ikke miljøargumentet - bilparken elektrifiseres og nedgangen i trafikken er forsvinnende liten. En skikkelig satsing på kollektivtrafikk - frekvens, tilgjengelighet og pris - vil dessuten hjelpe på både miljø og kø bare det er bra nok. Jada, det vil koste, men jeg sa jo jeg var for økte skatter. Veier er grunnleggende infrastruktur, alle trenger dem. Vi må ta det på felleskassa.

Det tredje gjelder feminisme. Jeg er 100% for likestilling, har alltid vært det, men jeg er møkk lei av at alle på venstresiden skal stemple seg selv som feminister. Likestilling er alt vi trenger. Da glemmer man ikke det ene kjønnet. Bare det at norsk lov diskriminerer menn - og menn alene - sier sitt om hvor galt det har gått. Det er utfordringer for begge kjønn, la oss ta dem alle.

Det fjerde gjelder politikerene. Jeg liker Lysbakken, han er en eminent retoriker og veldig slagkraftig. Og tar ofte opp sosial utjevning, galopperende lederlønninger osv. Ellers er det et sørgelig skue av "feminister" som stort sett snakker om kvinnekamp, internasjonal solidaritet, barn og miljø. Alt er viktig (med et visst forbehold til det første - som nevnt), men det er ikke nødvendigvis sosialisme. Jeg savner det virkelige oppgjøret med den samfunnsutviklingen vi ser - ikke bare en kamp om en rekke mer eller mindre viktige enkeltsaker.

Så jeg er virkelig klar for et nytt sosialistisk parti. Som tar vanlige folks kamp, reverserer utviklingen av sosiale forskjeller, roer ned innvandringen inntil videre, inkluderer veier i fellespakka og som ikke bare er et parti for de aller svakeste i inn- og utland, barn og kvinner, men alle vanlige folk.

Ellers er jeg kraftig motstander av alle ensaksparti. Inkludert MDG som begynner å irritere vettet av meg med sin manglende evne til å forholde seg til virkeligheten. Det blir masse flott symbolpolitikk og de har null øye for hvem som tar støyten. Målene er ofte gode, men de skremmer folk langt over på motsatt side og effekten vil være at man ender opp med noe Trumpsk og drar hele kampen tilbake til 80-tallet. Bompengepartiet? Kom igjen... En gjeng forulempede eksmedlemmer av FrP, et parti jeg har nærmest null respekt for. Som ateist levner jeg også KrF liten ære, det lille som var forsvant vel med Hareide. Det skumleste av det skumle av de som faktisk stiller en del lister rundt omkring er Liberalistene. Hvis Rødt er det virkelighetsfjerne alternativet på venstresiden så er Liberalistene det samme på høyresiden - ganget med tusen. Folk som stemmer det kan bare ha lest overskriftene. De kan overhodet ikke ha forstått den totalt urealistiske objektivistiske laissez faire-ideologien som ligger til grunn og gjennomsyrer hele partiprogrammet. Det er helt meningsløst.

Godt valg!
Mitt problem er følgende:

Jeg liker attituden til mdg, jeg synes de har en ryggrad selv om enkeltindivider kan fremstå noe fanatiske til tider.

Jeg liker grunntanken til KrF om å være en stemme for de svake i samfunnet og som har tydelige familieverdier og fungerer som en liten kapitalistisk brems.
Så for min del ville et kompromiss mellom høyre, KrF og mdg vært midt i blinken.
Ett innovativt, fremtidsrettet og moderne næringsliv basert på fornybar energi med en sterk velferdsstat i bunnen som gir oss frihet til å ta permisjon ved barnefødsler og som tar seg av de som ikke klarer å innrette seg i samfunnet vi har bygget opp.

Jeg ønsker også en større grad av teknokrati som styreform hvor fagfolk har enda mer tyngde i politiske beslutninger.

Jeg vil også legge til at jeg har sansen for slagsvold vedum(?), partilederen for Senterpartiet.
Han virker som den eneste av partilederne som er "ekte" og som ikke er der for statusen.
Sist endret av Rosander; 18. august 2019 kl. 16:45. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
DJ Twist-a-lot
bennnern's Avatar
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Den har visse mangler. Den seier ikkje kva som vert samanlikna. T.d. kan strukturelle skilnader vere ei årsak; private barnehager starter opp der det er behov og grunnlag for drifta; kommunale barnehager kan tilby plass der det ikkje nødvendigvis er kommersielt grunnlag for det m.m.
Vis hele sitatet...
Det er noe som er ganske vanskelig å ta med i en slik beregning fordi det også kan hende at offentlige barnehager bygges på lite idelle steder eller at det bygges for mange slik at privatisering fører til reelle besparelser som ikke trenger å svekke tilbudet.

Staten kan bygge en stor kostbar barnehage som nesten ikke blir brukt. Private som gjør det samme vil gå konkurs. Også på steder der barnehagetilbudet blir dekket.

Sitat av cowstore Vis innlegg
Hvorfor fører det til besparelser?
Fordi de ansatte får lavere lønn, det er færre ansatte, altså værre voksne per barn, mange får ikke pensjonsavtaler engang, og det kuttes i driftkostnader, noe som gjør barnehagene dårligere.
Vis hele sitatet...
Et kjøpt søk på trivsel i private barnehager gir flere artikler som viser at trivselen i private barnehager er høyere enn i offentlige. Hvordan man skal tolke dataene kan diskuteres, men skremmebildet du skisserer av tilbudet private barnehager gir virker ganske overdrevent.
https://www.pbl.no/aktuelt/foreldre-...en-best-score/

Sitat av cowstore Vis innlegg
Hvorfor skal barnehager med offentlig støtte få ta ut høy profitt som stikker rett i rikmannslommer og sendes ut til skatteparadiser i utlandet for å finansiere yatch og luksus, i stedet for at overskuddet går tilbake igjen til staten som bruker det på barnehagedriften og de ansattes lønn?
Vis hele sitatet...
Fordi det kan være bedre enn å bruke enda enda mer penger på inneffektivitet og dårlig organisering. Omfordeling av ressurser kan også gjøres over skatteseddelen.

Er generelt enig med deg i at arbeidsforholdene til barnehageansatte kan bli dårligere som følge av privatisering og at det er noe som burde telle i mot en privatisering, men det er også problemer som kan angripes på andre måter. Enten gjennom arbeidsmiljøloven eller ved hjelp av fagforeninger, så jeg vet ikke om det er en selvfølge at privatisering må ha de innvirkningene du skisserer, men jeg ser absolutt bekymringen.

Sitat av cowstore Vis innlegg
- politikerne, og dermed velgerne, mister kontroll med kvalitetssikringen i barnehagene
Vis hele sitatet...
Velgerne får derimot muligheten til å velge bort barnehager med dårlig kvalitet direkte. Eller starte egen barnehage med høyere kvalitet om de skulle ønske det. Det er folk som benytter seg av barnahagetilbudet som burde være fornøyd med kvaliteten. Ikke bare politikere.

Sitat av cowstore Vis innlegg
"besparelser" = færre ansatte - private barnehager har i gjennomsnitt færre ansatte per barn sier barnehageforsker Clas Jostein Clausen at lavere bemanning medfører dårligere kvalitet. Forskning viser at få ansatte per barn fører til flere barn som er apatiske, aggressive, har språkvansker og er utrygge. Kvalitet? Lønnsomt? Det gir altså flere barn med utdanningsproblemer og atferdsproblemer = mere utgifter for staten senere i barnas liv.
Vis hele sitatet...
Her gjør du en del antagelser som ikke nødvendigvis er riktige. Er antall ansatte i private barnehager så få at det faktisk er mulig å vise en økning i utdanningsproblemer og atferdsproblemer? Det strider med inntrykket fra trivselsundersøkelsen jeg linket til i starten av innlegget.

Sitat av cowstore Vis innlegg
Skal man gå for kvalitet, eller billig kina-kvalitet, liksom?
Vis hele sitatet...
Det har ikke jeg som privatperson mulighet til å velge om det bare er offentlige barnehager.
For min del blir det utvilsomt Rødt denne gang. For det første er de mot alle kriger norge har deltatt i. For det andre er de for en rettferdig boligpolitikk, mot ACER og Tisa avtalen. Har vi for mye kapitalsme så må det sosialisme til for å bremse det. For mye sosialisme er det omvendte....Nå har kapitalistene fått herje på for lenge.
DJ Twist-a-lot
bennnern's Avatar
Sitat av *pi Vis innlegg
Det er et valg mange i vårt langstrakte land i praksis aldri vil få uansett. Vi er prisgitt den barnehagen vi har.
Vis hele sitatet...
Kvaliteten på barnehagen man har kan allikevel være et produkt av konkurranse andre steder. Den lokale jokeren selger kanskje bare et merke av barberhøvel, men grunnen til at barberhøvelen har 5 blader og fusjonsteknologi er allikevel konkurranse.
Sitat av bennnern Vis innlegg
Kvaliteten på barnehagen man har kan allikevel være et produkt av konkurranse andre steder. Den lokale jokeren selger kanskje bare et merke av barberhøvel, men grunnen til at barberhøvelen har 5 blader og fusjonsteknologi er allikevel konkurranse.
Vis hele sitatet...
Ikke helt sammenliknbart, da kvaliteten på barnehager av samme aktør nok varierer litt mer enn barberhøvler av samme merke. Ser ikke bort fra at de fokuserer mer på kvalitet i de områdene det er reell konkurranse. Uansett, det jeg svarte på var at folk utenfor byene ikke kan utøve forbrukermakt ved å velge den barnehagen med best kvalitet, men må bruke den de har.
Sist endret av *pi; 18. august 2019 kl. 20:34.
Sitat av Sopphuet Vis innlegg
Vi kan ikke lenger følge retningen der færre skal få mest, mens de fleste skal få lite. Vi har lagt opp samfunnet i en retning der unge i dag får flere hundre tusen i gjeld fra de er ferdig med studier, samtidig som at boligmarkedet skviser dem ut av jobbmulighetene om de ikke får hjelp fra mamsen og fattern.
Vis hele sitatet...

Nå er jo Norge et av landene i Europa med flest unge boligeiere. Tviler på at alle disse får hjelp til kjøp av bolig. Sammenligner du også antallet som leier bolig i Norge med andre Europeiske land, så ligger Norge relativt lavt på listen, og i forhold til våre naboland. 17,2% i Norge, 37,3% i Danmark, og 29,4% i Sverige. Norge er også på toppen over hvor tidlig man flytter hjemmefra, hadde flere kanskje bodd hjemme lengre ville det muligens vært enklere å kjøpe egen bolig?

Studere selv på universitet og betaler 500kr per semester, og hvis jeg hadde måtte flyttet for å studere så hadde jeg fått 40% av studielånet omgjort til stipend ved fullført studie. I tillegg har du gode ordninger med lånekassen mtp utsettelse av lån etter endt studie o.l. Synes ordningen vi har nå er kjempebra. Hva er alternativet? Gratis studentbolig? 100% stipend ved endt studie? Tror ingen av disse ordningene ville fungert i praksis.
Lokalvalg så hvor man bor påvirker valget en del. Så kan starte med at jeg bor i Oslo.

Selv tenker jeg å stemme MDGz rett og slett fordi jeg synes miljø er viktig fokus for byutvikling. Og MDG er de eneste som gir meg inntrykket av at de ønsker å faktisk gjøre radikale endringer for å få fokus på miljø.

Og når vi har store globale klimaproblemer så synes jeg andre saker som f.eks. bompengrr i Oslo blir helt uviktige. Og vi må rett og slett være villige til å ofre noe komfort om vi faktisk skal få til store nok endringer i samfunnet.