View Single Post

Kode

#include <fstream>        // ifstream, ofstream
#include <iostream>       // cin, cout
#include <iomanip>        // setw
#include <cstring>        // strcpy, strcmp, strlen
#include <cctype>        // toupper
using namespace std;

// CONST:
const int STRLEN = 40;  // Max. tekstlengde.
const int MAXETAPPER = 10;  // Max. antall etapper.
const int MAXTOPPER = 50;  // Max. antall topper.
const int MAXOPPOM = 10;  // Max. topper p† EN etappe.


class Topp {      // KLASSE:
private:
	char navn[STRLEN];   // Toppens navn.
	int  moh,        // Toppens meter over havet.
		hoyde;       // Toppens meter fra dalbunnen/stigningsstart.
	float lengde;      // Veilengde (i km) fra dalbunnen/stigningsstart.

public:          // Deklarasjon av medlemsfunksjoner:
	void skriv();             // Oppgave 2A
	void skrivNavn();           // Oppgave 2B
	void lesData(char nvn[]);       // Oppgave 2C
	bool heter(char nvn[]);        // (Ferdigkodet)
	void lesFraFil(ifstream & inn);    // Oppgave 2G
	void skrivTilFil(ofstream & ut);   // Extra
};


class Etappe {
private:
	char startsted[STRLEN]; // Etappens startsted/-by.
	char sluttsted[STRLEN]; // Etappens sluttsted/-by.
	float lengde;       // Etappens fulle lengde (i km).
	int  antTopper;     // Totalt antall topper oppom p† etappen.
	int  topper[MAXOPPOM + 1]; // Toppenes numre i 'toppene'-arrayen.

public:           // Deklarasjon av medlemsfunksjoner:
	void skriv();             // Oppgave 2B
	void lesData();            // Oppgave 2D
	bool gaarOppom(int n);        // Oppgave 2E
	bool startSlutt(char nvn[]);     // Oppgave 2F
	void lesFraFil(ifstream & inn);    // Oppgave 2G
	void skrivTilFil(ofstream & ut);   // Extra
};

// DEKLARASJON AV FUNKSJONER:
void skrivMeny();
char les(char t[]);
float les(const char t[], const int min, const int max);
void les(const char t[], char s[], const int LEN);
int  finnTopp(char nvn[]);
void skrivTopper();      // Oppgave 2A
void skrivEtappe();      // Oppgave 2B
void nyTopp();        // Oppgave 2C
void nyEtappe();       // (Ferdigkodet - men kallende skal kodes)
void oppom();         // Oppgave 2E
void starterSlutter();    // Oppgave 2F
void lesFraFil();       // Oppgave 2G
void skrivTilFil();      // Extra


							  // GLOBALE VARIABLE:
Topp  toppene[MAXTOPPER + 1];  // Array med Topp-objekter.
Etappe etappene[MAXETAPPER + 1]; // Array med Etappe-objekter.
int  sisteTopp;        // Indeks for siste Topp hittil brukt.
int  sisteEtappe;       // Indeks for siste Etappe hittil brukt.


int main() {      // HOVEDPROGRAM:
	char kommando;

	lesFraFil();                // Oppgave 2G
	skrivMeny();

	kommando = les("nske");
	while (kommando != 'Q') {
		switch (kommando) {
		case 'P': skrivTopper();   break;  // Oppgave 2A
		case 'A': skrivEtappe();   break;  // Oppgave 2B
		case 'T': nyTopp();      break;  // Oppgave 2C
		case 'E': nyEtappe();     break;  // 
		case 'O': oppom();      break;  // Oppgave 2E
		case 'S': starterSlutter();  break;  // Oppgave 2F
		case 'F': skrivTilFil();   break;  // Extra 
		default:  skrivMeny();    break;
		}
		kommando = les("nske");
	}
	skrivTilFil();
	cout << "\n\n";
	return 0;
}

// *****************  DEFINISJON AV KLASSE-FUNKSJONER: *****************

void Topp::skriv() {          // Skriver ALLE data:
										// Oppgave 2A: Lag innmaten
}

void Topp::skrivNavn() {        // Skriver KUN navnet:
									  // Oppgave 2B: Lag innmaten
}

void Topp::lesData(char nvn[]) {    // Leser alle egne data:
									  // Oppgave 2C: Lag innmaten
}

bool Topp::heter(char nvn[]) {     // Returnerer 'true/false' til om
	return (!strcmp(navn, nvn));      //  toppen heter 'nvn' eller ei.
}

void Topp::lesFraFil(ifstream & inn) { // Leser ALT fra fil:
										// Oppgave 2G: Lag innmaten
}

void Topp::skrivTilFil(ofstream & ut) { // Skriver ALT til fil:
										 // Extra: Lag frivillig innmaten
}

void Etappe::skriv() {         // Skriver ALLE data:
										// Oppgave 2B: Lag innmaten
}

void Etappe::lesData() {        // Leser ALLE data:
									  // Oppgave 2D: Lag innmaten
}
// Etappe g†r oppom (true)
bool Etappe::gaarOppom(int n) {    //  topp nr.'n' eller ei (false):
									  // Oppgave 2E: Lag innmaten
}
// Etappe starter eller slutter
bool Etappe::startSlutt(char nvn[]) {  //  i gitt by ('nvn') eller ei.
										// Oppgave 2F: Lag innmaten
}

void Etappe::lesFraFil(ifstream & inn) {  // Leser ALT fra fil:
										  // Oppgave 2G: Lag innmaten
}

void Etappe::skrivTilFil(ofstream & ut) { // Skriver ALT til fil:
										  // Extra: Lag frivillig innmaten
}


// **********************  DEFINISJON AV FUNKSJONER:  *********************

void skrivMeny() {     // Presenterer lovlige menyvalg:
	cout << "\n\nFLGENDE KOMMANDOER ER LOVLIG:\n";
	cout << "\tP  = skriv alle toPper\n";
	cout << "\tA  = skriv en etAppe\n";
	cout << "\tT  = ny Topp\n";
	cout << "\tE  = ny Etappe\n";
	cout << "\tO  = etapper som g†r Oppom en gitt topp\n";
	cout << "\tS  = etappe som Starter eller Slutter et gitt sted/by\n";
	cout << "\tF  = skriv til Fil\n";
	cout << "\tQ  = Quit/avslutt\n";
}


char les(char t[]) {    // Henter ett ikke-blankt upcaset tegn:
	char ch;
	cout << '\n' << t << ": ";  // Skriver medsendt ledetekst.
	cin >> ch;  cin.ignore();  // Leser ETT tegn. Forkaster '\n'.
	return (toupper(ch));     // Upcaser og returnerer.
}

// Leser et tall i et visst intervall:
float les(const char t[], const int min, const int max) {
	float n;
	do {                // Skriver ledetekst:
		cout << '\t' << t << " (" << min << '-' << max << "): ";
		cin >> n;  cin.ignore();     // Leser inn ett tall.
	} while (n < min || n > max);   // Sjekker at i lovlig intervall.
	return n;              // Returnerer innlest tall.
}

// Leser en ikke-blank tekst:
void les(const char t[], char s[], const int LEN) {
	do {
		cout << '\t' << t << ": ";	cin.getline(s, LEN); // Ledetekst og leser.
	} while (strlen(s) == 0);      // Sjekker at tekstlengden er ulik 0.
}


int finnTopp(char nvn[]) {     // Returnerer (om mulig) indeksen for
	for (int i = 1; i <= sisteTopp; i++)  // toppen med navn lik 'nvn'.
		if (toppene[i].heter(nvn)) return i;
	return 0;              // Ingen match - returnerer '0'.
}


void skrivTopper() {    // Skriver ALLE toppene:
	for (int top = 1; top < (MAXTOPPER + 1); top++) {
		cout << Topp::toppene[top];
	}
}


void skrivEtappe() {    // Skriver EN gitt etappe:
						  // Oppgave 2B: Lag innmaten
}


void nyTopp() {      // Legger inn en ny topp:
						  // Oppgave 2C: Lag innmaten
}


void nyEtappe() {     // Legger inn en ny etappe:
	if (sisteEtappe < MAXETAPPER) {     // Plass til flere:
		etappene[++sisteEtappe].lesData();  // Ny etappe leser ALLE data selv.
	}
	else                  // Fullt med etapper:
		cout << "\n\n\tFullt med etapper i datastrukturen!\n\n";
}


void oppom() {       // Etapper som g†r oppom EN gitt topp:
							// Oppgave 2E: Lag innmaten
}


void starterSlutter() {  // Etappe som starter/slutter et gitt sted/by:
						  // Oppgave 2F: Lag innmaten
}


void lesFraFil() {    // Leser inn HELE datastrukturen:
						 // Oppgave 2G: Lag innmaten
}


void skrivTilFil() {    // Skriver ut HELE datastrukturen:
							// Extra: Lag frivillig innmaten
}
det er hele koden, det er en template fra læreren som vi skal fylle ut funksjonene på. Må bare nevne at jeg er ganske forvirret over alt dette klasser og objekter og destruktor, konstruktor osv. Så det kan hende jeg bare gjør noe jævlig dumt hehe
Sist endret av ClockWorx; 14. november 2017 kl. 09:52. Grunn: ekstra informasjon