View Single Post
Generelt sett har man ikke anledning til å varsle politiet om ulovlig kjøring, f.eks. brudd på muntlig kjøreforbud, kjøring i mild rus osv. som helsepersonell da taushetsplikten står veldig sterkt. Det riktige i slike situasjoner er at fylkeslegen kontaktes for å vurdere om behovet for melding til politiet står sterkere enn taushetsplikten. Ved å ringe politiet som behandler har man allerede identifisert seg som behandler og at pasienten går til behandling, noe som i utganspunktet er taushetsbelagt.