View Single Post
Nå er det minst like interessant hva som ikke er blitt sitert fra dommen, som lagmannsretten også har vektlagt:

B har forklart, og det er omfattende dokumentert med journaler fra voldtektsmottaket ved Oslo legevakt, epikrise fra Oslo DPS og journal fra psykiatrisk legevakt, at hun i ettertid av hendelsen har hatt betydelige psykiske problemer. Av dokumentene fremgår at B etter hendelsen har slitt med nedstemthet, søvnvansker, hukommelses- og konsentrasjonsproblemer, redsel og angst. Hun har også bedrevet selvskading og har hatt selvmordstanker. Hun er diagnostisert med F 43.22 Blandet angst-depressiv reaksjon. Som følge av problemene har hun ikke klart å fullføre videregående skole og hun har hatt vansker med å komme ut i arbeid. Hun er også mindre sosial enn før. Det fremgår for øvrig av dokumentasjonen at hun ikke har hatt kontakt med psykisk helsevern før den aktuelle hendelsen. Etter lagmannsrettens syn underbygger dette at hun var utsatt for en traumatisk hendelse den aktuelle dagen.
Vis hele sitatet...
Med andre ord legges også medisinske vurderinger til grunn. Det virker uansett usannsynlig for meg at man, i tillegg til det som andre har nevnt av risikosider ved falsk anklage, spekulativt (altså for en ukjent sum penger – som senere viste seg å være kr 140.000) skulle bedrive selvskading og slutte på videregående.

Mannen ble for øvrig strafferettslig frikjent i samme dom, slik at han kun ble dømt til å betale oppreisningserstatning. Her kreves, som andre har nevnt tidligere, kun sannsynlighetsovervekt for at det beskrevne fant sted.

For øvrig gjør du deg selv ingen tjeneste ved å kalle norske dommere for "korka", og dertil påpeke at tre dommere i en sak jeg ikke kjenner til burde fengsles. Mener du det er noe normativt galt med gjeldende rett, er det rimelig trangsynt å gå på rettsanvenderen i stedet for lovgiver. Jeg er rimelig sikker på at samtlige norske dommere gjør en bedre rettsanvendelsesjobb enn det du har vist så langt – uten at jeg påstår at du er "korka" for det.