View Single Post
Er det noen som vet hva den øvre grensen er for om det innvilges skattebegrensning/skatteavregning? Kan det stemme at taket på bruttoinntekt er 2G?

Er det beløpet endelig? Som at om det er tjent en krone over så er det avslag eller vil de ta hensyn til feks særlig store utgifter til feks lege, behandling, medisiner etc?

Noen som vet hvor jeg kan finne max grensen? Var vanskelig å finne noe håndfast og konkret.
Det vil være 17-4 som vil være gjeldende i denne saken, altså lav skatteevne.

§ 17-1.Begrensning ved lav alminnelig inntekt
(1) Hvis alminnelig inntekt med tillegg etter tredje ledd, fradratt tillegg i alminnelig inntekt etter § 10-42, ikke overstiger et beløp fastsatt av Stortinget, skal det ikke fastsettes skatt eller trygdeavgift for skattyter som
a) mottar overgangsstønad etter §§ 16-7 eller 17-6 i folketrygdloven, eller
b) mottar pensjon etter §§ 16-7 eller 17-5 i folketrygdloven.
Vis hele sitatet...


§ 17-4.Begrensning ved liten skatteevne
(1) Hvis skattyter har så lav inntekt at den sammen med andre fordeler som er tilflytt skattyteren, eller som denne har hatt adgang til å få utbetalt eller erlagt, ikke kan anses tilstrekkelig til et nødvendig, nøkternt underhold for vedkommende selv og i tilfelle de personene som denne har plikt til å forsørge, kan skatten beregnes etter § 17-1. Slik skatteberegning kan bare foretas når skattyterens økonomiske stilling også ellers er slik at det foreligger et påtakelig behov for skattenedsettelse.
Vis hele sitatet...
Sist endret av random67489; 17. januar 2019 kl. 10:38. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.