View Single Post
Sitat av TrippyKing Vis innlegg
Det siste jeg hørte var at du har krav på aap under hele oppholdet, og sannsynligvis en god stund etterpå også om du spiller kortene dine riktig
Vis hele sitatet...
Dette reguleres av Rundskriv til ftrl kap 11: Arbeidsavklaringspenger:

Paragraf 11-25 :

"Som hovedregel skal arbeidsavklaringspengene avkortes ved lengre opphold i helseinstitusjon for personer som ikke har forsørgeransvar.

Ved kortere institusjonsopphold gis det unntak fra reduksjonsregelen. Hensikten er å unngå at medlemmet får økonomiske problemer i tillegg til helseproblemene. Med kortere institusjonsopphold menes opphold som varer under fire måneder, se bestemmelsen i andre ledd"

Som sier;

" Arbeidsavklaringspengene gis uten reduksjon i innleggelsesmåneden samt de tre påfølgende månedene. Deretter blir de redusert med halvparten. Dette innebærer at reduksjonstidspunktet blir fjerde måned etter innleggelsesmåneden."