View Single Post
Experientia docet
UrbanFreak86's Avatar
838
Sitat av reklame Vis innlegg
Det er ikke bare de med ressurser og utdannelse som flykter. Man finner flyktninger fra alle samfunnslag.

Jeg er videre redd for at utsagnet ditt om toleranse er en smule generalisert, eller kan du på noen som helst måte underbygge påstanden din om at kvinneundertrykkelse, homohat og æresdrap kan linkes til en hel folkegruppe - uavhengig av hvilken gruppe det er snakk om.
Vis hele sitatet...
1) - Pew Research (2010): 15% of Indonesians believe suicide bombings are often or sometimes justified.
34% of Nigerian Muslims believe suicide bombings are often or sometimes justified."
http://pewglobal.org/2010/12/02/musl...and-hezbollah/

2) - Channel Four (2006): 31% of younger British Muslims say 7/7 bombings were justified compared to 14% of those over 45."
http://www.policyexchange.org.uk/ima...20jan%2007.pdf

3) - ICM Poll: 20% of British Muslims sympathize with 7/7 bombers
http://www.telegraph.co.uk/news/ukne...law-in-UK.html

4) - 16% of young Muslims in Belgium state terrorism is "acceptable".
http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/...aardbaar.dhtml

5) - Pew Research (2007): Muslim-Americans who identify more strongly with their religion are three times more likely to feel that suicide bombings are justified
http://www.pewresearch.org/files/old...ns.pdf#page=60

6) - Pew Research (2013): Only 57% of Muslims worldwide disapprove of al-Qaeda. Only 51% disapprove of the Taliban. 13% support both groups and 1 in 4 refuse to say.
http://www.pewglobal.org/2013/09/10/...remist-groups/

7) - BBC Radio (2015): 45% of British Muslims agree that clerics preaching violence against the West represent "mainstream Islam".
http://www.comres.co.uk/polls/bbc-ra...y-muslim-poll/

8) - The Polling Company CSP Poll (2015): 25% of Muslim-Americans say that violence against Americans in the United States is justified as part of the "global Jihad (64% disagree).
http://www.centerforsecuritypolicy.o...-Poll-Data.pdf

9) - Norges offentlige utredninger - Brochmann2 utvalget

https://www.regjeringen.no/contentas...000dddpdfs.pdf

- "Utvalget vil påpeke at det ikke finnes noen enkle
grep som setter Norge i stand til å ta imot et
svært høyt antall flyktninger, uten at dette vil gå ut
over fordeling eller velferd. Grensene for
systemets bæreevne – der justeringene vil måtte
være så omfattende at vi beveger oss over i en annen
type samfunnsmodel" (s19)

" Erfaringsmessig har innvandrere
fra Asia, Afrika mfl. i gjennomsnitt bidratt mer til
offentlige utgifter og klart mindre til offentlige
inntekter enn andre, fordi arbeidsinnsatsen og
lønnen er lavere. Denne typen innvandring må
imidlertid bli meget høy for at den i seg selv skal
øke de statsfinansielle utfordringene mye. Men
den vil kunne forsterke det sterke og voksende
statsfinansielle presset på offentlige finanser som
aldringen av befolkningen vil skape i tiårene framover,
dersom en ikke lykkes bedre enn hittil med
å få disse gruppene i arbeid" (s150)

" For de aller fleste er lønnet arbeid den eneste veien ut av
lavinntektsgruppen. De som kommer i lønnet arbeid,
vil kunne unnslippe lavinntektsgruppen,
men vil likevel i hovedsak få en inntekt som er forholdsvis
lav. Innvandring kan derfor forventes å gi
en direkte økning i ulikheten i Norge, som vil kunne komme i strid med det politiske målet om å
bevare et samfunn med små forskjeller. Det gjelder
selv om innvandrerne selv opplever store økonomiske
gevinster av å komme til Norge " (s152-153)

" Den eksisterende befolkningen kan isolert sett
oppleve økt skattebyrde eller redusert offentlig
velferdstilbud dersom innvandrerne i større
grad enn norskfødte forsørges av det offentlige. I tillegg vil innvandring innebære at statens
petroleumsformue må deles på flere. Erfaringsmessig
har flyktninger og andre innvandrere
fra lavinntektsland bidratt klart mer til
offentlige utgifter enn til offentlige inntekter.
Det motsatte kan være tilfellet når det gjelder
arbeidsinnvandrere med relevant kompetanse " (s160)

" Likhet som sosialt faktum og som verdi kan være utfordrende
for personer med bakgrunn fra andre kulturer
– noe som også er en høyst aktuell problemstilling
for innvandrere og deres etterkommere i
det moderne Norge. Samtidig kan majoritetsbefolkningen
føle uro over at likhetsidealene forvitrer
når samfunnet blir mer kulturelt heterogent. " (s162)

" Et viktig spørsmål når man snakker om forskjellighet
og betydningen for tillitsskaping, er om
det handler om normer eller atferd. Er det nykommeres
levemåte, religiøsitet og kulturuttrykk, eller
er det graden av deltakelse (i arbeidsliv og
sivilsamfunn) som eventuelt skaper misnøye?
Dette spørsmålet er ikke belyst empirisk i norsk
forskning, men det er grunn til å tro at en kombinasjon
av lav utdannelse, lav yrkesdeltakelse, dårlige
levekår samt religion og tradisjon i sum kan
skape sosiale realiteter i noen minoritetsmiljøer
som påvirker holdninger i majoriteten (f.eks. overrepresentasjon
i enkelte typer kriminalitet og
bruk av vold i barneoppdragelse" (s164)

" Flyktningene som tidligere har kommet til
Norge, er en heterogen gruppe. Deler av gruppen
har blitt godt integrert i arbeidslivet, men mange
har problemer med å bli sysselsatt, også etter
mange år i Norge. Det må ses i sammenheng med
at et mindretall av de flyktningene som har kommet
til Norge så langt, har hatt høyere formell utdanning
og mange har manglet kvalifikasjoner
som kan benyttes i det norske arbeidsmarkedet.
Basert på disse erfaringene kan en høy tilstrømning
av asylsøkere og en økning i antall flyktninger
som får opphold, bety at tilbudet av lavkvalifisert
arbeidskraft vil øke og flere kan bli stående
utenfor arbeidsmarkedet " (s204)

https://www.regjeringen.no/contentas...000dddpdfs.pdf