View Single Post
Ikke alle får positivt svar. Fikk AAP i 2010 og 2011.

"Avvisning av klage skattekontor
Viser til din klage over likningen for inntektsårene 2010, 2011. Du har bedt om skattebegrensning ved liten skatteevne.
Når det gjelder inntektsårene 2010 og 2011 er det ikke lenger noen klagerett i denne saken. Dette skyldes at klagen er innkommet til skattekontoret mer enn ett år etter at ligningen for disse inntektsårene ble lagt ut, jf. ligningsloven § 9-2 nr. 8.
Vi anser derfor henvendelsen som en anmodning om at skattekontoret tar opp saken til ny behandling i medhold av lignl. § 9-5 nr. 1 bokstav a.
Før spørsmålet om endring tas opp må det i samsvar med lignl. § 9-5 nr. 7 vurderes om det
er grunn til det under hensyn til blant annet spørsmålets betydning, skattyters forhold, sakens opplysning og den tid som er gått. Etter tilsvarende vurdering kan slik sak henlegges av den som skal treffe vedtak.
Etter en samlet vurdering av de momenter som foreligger i denne saken, finner ikke skattekontoret grunn til å ta opp saken til videre behandling. Ved vurderingen legger skattekontoret avgjørende vekt på at det etter forholdene har gått for lang tid siden ligningen for disse inntektsårene ble lagt ut.
Dette er en administrativ avgjørelse fra skattekontoret som ikke kan påklages."

Hadde jeg søkt i desember 2013 ville det sikkert stilt seg helt annerledes. Startet og jobbe igjen i 2012.